Misterweg voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Misterweg als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

De keuze voor dit besluit is gebaseerd op onderzoek van drie voorkeurslocaties: Elinksveld, Tuunterveld en Misterweg. Vanwege de gunstige omstandigheden voor een aantrekkelijk bedrijventerrein – zoals een goede mogelijkheid tot verkaveling van het gebied, de bereikbaarheid en de geringe invloed op de verkeersdruk op de rondwegen – gaat de voorkeur uit naar de Misterweg. Bijkomend voordeel is dat ontwikkeling van deze locatie goed aansluit bij de gebiedsvisie Misterweg waar op dit moment al aan wordt gewerkt.

Voorbereiden op de toekomst

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat Winterswijk zowel voor de korte als langere termijn een dreigend tekort aan bedrijventerrein heeft. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente. Ondernemers zijn cruciaal voor de instandhouding van werkgelegenheid en de daarmee samenhangende voorzieningen. De gemeente gaat uit van een robuuste ruimtereservering van zo’n 15 hectare voor de komende 20 tot 30 jaar. De daadwerkelijke ontwikkeling zal gefaseerd en zoveel mogelijk op basis van concrete behoefte uit het bedrijfsleven plaatsvinden.

Oog voor de toekomst

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “De komst van een nieuw bedrijventerrein is goed voor de toekomst van Winterswijk. Het versterkt de werkgelegenheid in de gemeente. Tegelijkertijd besef ik mij dat iedere keuze voor een locatie betekent dat er ook omwonenden en grondeigenaren zijn, voor wie die toekomst nu onzeker lijkt. Nu een voorkeurslocatie bekend is, vind ik het belangrijk om zo snel mogelijk met hen om tafel te gaan en hun belangen in kaart te brengen.”

Vervolg

Het onderzoeksrapport en het collegebesluit liggen vanaf donderdag 28 januari 2021 en voor een periode van zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan aan het college van burgermeester en wethouders, postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Het besluit wordt de komende weken ook toegelicht aan belanghebbenden in de vorm van digitale informatiebijeenkomsten. Aansluitend is er gelegenheid voor individuele afstemming. Na verwerking van zienswijzen volgt een nieuw collegebesluit en raadsvoorstel voor de vaststelling van de locatie.

Gezien de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, raden wij u sterk aan om de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. Maakt u daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij samen tot een passende oplossing kunnen komen.