Gemeenteraadsbesluiten van 22 en 24 juni 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 22 en donderdag 24 juni de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt nieuw commissielid CDA

De raad heeft de heer Fjärel van der Zwet op 22 juni beëdigd als nieuw commissielid voor het CDA.

Raad stemt in met jaarstukken 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek en ontwerp-programmabegroting 2022 van het nieuw te vormen werkleerbedrijf

De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Daarnaast heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2022 van het nieuw te vormen werkleerbedrijf dat ontstaat door de samenvoeging van SDOA en Werkbaan Oost.

Raad stemt in met voorstel over sloop agrarisch bedrijf Henxelseweg 7 en bouw compensatiewoningen

De raad heeft een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven voor het voorstel om de bestaande bedrijfsbebouwing op dit perceel te verwijderen, waardoor de es weer in ere wordt hersteld. Daarnaast worden aan de overzijde van de weg nieuwe woningen gerealiseerd als compensatie voor het gesloopte agrarische bedrijf. Het plan wordt nu verder uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure wordt in gang gezet.

Raad stelt bestemmingsplan Groenloseweg 112 vast

De vaststelling van dit bestemmingsplan biedt de eigenaar van het perceel de mogelijkheid een schoppe te verbouwen tot burgerwoning en het perceel in gebruik te nemen voor woondoeleinden.

Raad stelt bestemmingsplan Boldermansweg 15 vast

Op het perceel Boldermansweg 15 in Winterswijk Huppel staan meer bijgebouwen dan is toegestaan. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan worden de bestaande bijgebouwen op dit perceel gelegaliseerd en krijgt de eigenaar de mogelijkheid een extra bijgebouw te realiseren.

Raad stelt bestemmingsplan Schoolweg 20 vast

De vaststelling van dit bestemmingsplan biedt de eigenaar van het perceel de mogelijkheid een extra woning te realiseren in de tuin van de bestaande woning.

Raad stelt bestemmingsplan Sevink Molen vast

De vaststelling van dit bestemmingsplan biedt de eigenaar van het perceel aan de Meddoseweg 40 in Winterswijk Meddo de mogelijkheid een bestaande speelhal uit breiden en een nieuwe loods te bouwen voor opslag bij de camping.

Raad stelt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020 vast

Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020 (MPG 2020) geeft een actueel overzicht van de projecten, financiële resultaten en risico’s in de gemeentelijke grondexploitaties. De raad heeft de MPG 2020 vastgesteld en daarmee ingestemd met de bij de jaarrekening 2020 geactualiseerde grondexploitatieberekeningen en de uitgangspunten die voor de grondexploitatieberekeningen zijn gehanteerd.

Raad stemt in met gewijzigd voorstel over doortrekking Dingstraat

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om de Dingstraat via een tunnel onder het spoor te verbinden met de Parallelweg. Het college stelde de raad voor af te zien van de aanleg van een tunnel vanwege de hoge kosten en op zoek te gaan naar de kosten en effecten van alternatieven.
De fracties van CDA, WB en VW dienden een amendement in om de opdracht aan het college in het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

  1. met NS Vastgoed B.V. in gesprek te gaan over het naar achteren verplaatsen van de datum 1 januari 2025 (realisatiedatum doortrekking) of eventueel met een aankoop voorstel naar de raad te komen van de benodigde gronden;
  2. een verkeersstromen en kentekenonderzoek uit te voeren, zoals genoemd in het rapport Vooronderzoek-verlenging Dingstraat Winterswijk van bureau To Interface;
  3. in het onderzoek ook de mogelijkheden voor de overweg in de Misterweg en de overweg (tunnel) in de rondweg West mee te nemen;
  4. voor de aangedragen oplossingen een kostenraming te maken en daarbij te kijken naar de mogelijkheden van medefinanciers (bijv. ProRail, NS, Provincie Gelderland etc.).

Dit amendement werd met 17 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Vervolgens werd het gewijzigde raadsvoorstel zelf in stemming gebracht en met 17 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Dit besluit betekent dat de discussie over het doortrekken van de Dingstraat in een later stadium wordt voortgezet als het verkeersonderzoek is afgerond.

Raad stelt jaarstukken 2020 gemeente Winterswijk vast

De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Winterswijk over 2020 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad de verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) en diverse financiële mutaties vastgesteld.

Raad stemt in met definitief inrichtingsplan Sociale Dienst Oost Achterhoek

De raad heeft ingestemd met het definitieve inrichtingsplan ‘Samen aan het stuur’. Volgens dit plan komt de intake op het gebied van werk en inkomen weer bij de gemeente te liggen en wordt de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) een tweedelijns uitvoeringsorganisatie. Wel uitten diverse raadfracties bij de behandeling van dit raadsvoorstel hun ongenoegen over de hoge kosten van de verbouwing van het nieuwe pand van SDOA op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo.

Raad neemt Kadernota 2022 ter kennisname aan

In deze raadsvergadering stond de Kadernota 2022 centraal. De Kadernota 2022 vormt de basis voor het opstellen van de programmabegroting 2022-2025. In de Kadernota doet het college inhoudelijke en financiële voorstellen aan de raad om daarmee kaders voor het opstellen van de begroting te krijgen. Elke fractie gaf tijdens de vergadering zijn visie op de Kadernota.
De fracties van CDA, VW, D66, VVD en GL dienden een motie in over de voorgestelde verhuizing van de frontoffice van de Post naar het gemeentekantoor. In deze motie werd het college verzocht eerst in overleg te gaan met de zorgpartners en gebruikers van de Post en gezamenlijk met een voorstel te komen hoe én waar de Post het meest efficiënt en functioneel kan werken en daarbij specifiek oog te hebben voor laagdrempeligheid, veiligheid en samenwerking met de (zorg)partners. Deze motie werd met 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Vervolgens nam de raad het voorstel over de Kadernota 2022 ter kennisname aan.

Raad aanvaardt motie over verlengen inschrijftermijn ondernemerslening

De gemeenteraad heeft op donderdag 11 maart besloten om renteloze leningen te verstrekken aan Winterswijkse ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis. De fractie van WB verzocht het college in een motie om de termijn voor het indienen van aanvragen te verlengen van 1 juli 2021 tot en met uiterlijk 30 september 2021. Deze motie werd met 17 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.