Gemeenteraadsbesluiten van 25 maart 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 25 maart de volgende besluiten genomen.

Raad neemt kennis van rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

Op verzoek van de gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk heeft de gezamenlijke rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de jeugdzorg in deze drie gemeenten. De raad heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport Voor de toekomst: Jeugdzorg in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk en het college verzocht de nadere uitwerking van de aanbevelingen in het derde kwartaal van 2021 aan de raad voor te leggen.

Raad neemt kennis van Regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2019-2020

Volgens de Leerplichtwet moet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad over de handhaving van de leer- en kwalificatieplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) in het afgelopen schooljaar.

Raad stelt bestemmingsplan 'Vredenseweg 4-6' vast

De bestemming van het perceel 'Vredenseweg 4-6' is gewijzigd van een detailhandelsbestemming naar een woonbestemming om de bouw van tien grondgebonden woningen mogelijk te maken.

Raad stelt gewijzigde Legesverordening 2021 vast

In de tarieventabel van de Legesverordening 2021 is het gewijzigde tarief voor een aanvraag in verband met aanpassingen in ondergrondse infrastructuur opgenomen.

Raad stemt in met aanvraag Suppletieregeling Explosieven

Gemeenten of derden die kosten hebben gemaakt voor het opsporen en ruimen van explosieven kunnen een beroep doen op de Suppletieregeling Explosieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. De raad heeft ingestemd met het voorstel om een aanvraag in te dienen bij het ministerie.

Raad neemt motie aan over graven Molukse oud-KNIL-militairen

De fracties van CDA, WB, VVD, VW, D66 en PvdA dienden een motie in met de opdracht aan het college om de graven van de Molukse oud-militairen die gediend hebben in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) in overleg met de Molukse gemeenschap in Winterswijk een eerbetoon te geven door ze toe te voegen aan de lijst van ‘graven met een historische betekenis’ en ze daarmee een historische beschermde status te geven. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Raad verleent subsidie voor realisatie stadstuinbouwproject

Het stadstuinbouwproject is een onderdeel van de ontwikkeling van Park Achterhoek. De stadstuin is een initiatief van Bijzonder Gewoon BV en Stichting Zozijn. Het project voorziet in de behoefte van veel mensen die de productie van groente en fruit graag dichterbij huis zien. Daarnaast biedt het project inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden om actief mee te doen in de maatschappij en zich ontwikkelen. Het college stelde de raad voor een subsidie van € 150.000 te verlenen aan Bijzonder Gewoon BV voor de realisatie van de stadstuin. De PvdA diende een amendement (wijzigingsvoorstel) in op het raadsvoorstel om de voorwaarde dat Bijzonder Gewoon BV een Leaderbijdrage van de Provincie Gelderland van € 60.000 verkrijgt te schrappen. Het amendement werd met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Vervolgens werd ook het gewijzigde raadsvoorstel met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Landgoed Nieuwe Weuste II’ vast

In 2010 is een bestemmingsplan vastgesteld waarbij de realisatie van een woning mogelijk is gemaakt en een deel van het landgoed ingericht zou worden voor natuur. De woning is nooit gerealiseerd. Er zijn wel een aantal groenvoorzieningen en een arboretum gerealiseerd. Het is niet aannemelijk dat het plan uit 2010 nog gerealiseerd gaat worden. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met de bestaande situatie. Dit betekent dat de woonbestemming en de natuurbestemming verdwijnen en dat het grootste deel van de gronden bestemd wordt voor agrarisch gebruik. Daarnaast blijven de bestaande groenvoorzieningen en het arboretum gehandhaafd.

Raad stelt nota ‘Sport beweegt Winterswijk’ vast

De raad heeft de nieuwe sportnota ‘Sport beweegt Winterswijk’ vastgesteld.

Raad neemt initiatiefraadsvoorstel D66 vernieuwde starterslening aan

De fractie van D66 diende een initiatiefvoorstel in om een vernieuwde starterslening in te voeren om jongeren eerlijke kansen en perspectief op de woningmarkt te bieden. De raad stelde de nieuwe verordening starterslening unaniem vast en stelde een budget van € 400.000 beschikbaar voor het toewijzen van startersleningen.

Raad verwerpt motie opslag Duits kernafval in grensregio

De PvdA-fractie diende een motie in om de Duitse regering, bij voorkeur samen met de rijksoverheid, de provinciale overheid, Veiligheidsregio’s, EUREGIO, Waterschappen en omliggende gemeenten, op te roepen geen opslag van kernafval in ondergrondse zoutkoepels of ander ondergrondse ruimtes te realiseren in de grensregio en alle bestuurlijke en eventueel juridische mogelijkheden in te zetten om dit te voorkomen. Deze motie werd met 5 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen.

Raad neemt motie over basismobiliteit aan

Met ZOOV beschikt de Achterhoek over een integraal, (kosten)efficiënt en duurzaam systeem van basismobiliteit. Naast ZOOV heeft de provincie Gelderland het vervoerssysteem HaltetaxiRRReis geïntroduceerd. De fracties PvdA, VW, CDA maken zich zorgen dat dit leidt tot een verschraling van de fijnmazigheid, doordat HaltetaxiRRReis als haltetaxi gaat rijden tussen haltes en geen vervoer van deur tot deur biedt zoals ZOOV. De fracties dienden een motie in, waarin het college werd opgedragen samen met de overige Achterhoekse gemeenten en de andere Gelderse vervoerregio's in overleg te treden met de provincie met als doel het voorzieningenniveau minimaal op het huidige niveau te behouden. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.