Gemeenteraadsbesluiten van 27 mei 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale raadsvergadering van donderdag 27 mei de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt nieuw commissielid CDA

De raad heeft Wessel Oblink beëdigd als nieuw commissielid namens het CDA.

Raad stemt in met burgerinitiatieven voor aanleg van twee hondenspeelplaatsen

In deze raadsvergadering stonden twee burgerinitiatieven op de agenda voor de aanleg van hondenspeelplaatsen in het park nabij de Scholtenbrug en in de omgeving van de Abeelstraat / Vredenseweg / Bataafseweg. De raad staat positief tegenover deze initiatieven en heeft het college opdracht gegeven de voorstellen verder uit te werken en in overleg met de initiatiefnemers op zoek te gaan naar een geschikte locatie.

Raad stemt in met stelsel- en schattingswijzigingen vaste activa gemeente Winterswijk

De raad heeft ingestemd met het voorstel om de stelsel- en schattingswijziging voor het afschrijven en waarderen van vaste activa door te voeren in boekjaar 2020 en de financiële effecten daarvan te verwerken in de jaarrekening 2020.

Raad verleent college toestemming om in te stemmen met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De raad heeft het college toestemming verleend om namens de gemeente Winterswijk in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In het gewijzigde voorstel blijven een aantal bevoegdheden bij de gemeenteraden, die in een eerder voorstel naar de gemeenschappelijke regeling zouden gaan.

Raad stemt in met conceptprogrammabegroting 2022-2025 VNOG

De raad heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2020, de reacties op de Kadernota 2022-2025 en de conceptprogrammabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stemt in met jaarstukken 2020 en begroting 2022 ODA

De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en ingestemd met de resultaatbestemming van € 395.000, waarvan € 29.620 voor de gemeente Winterswijk. De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de ODA.

Raad stemt in met jaarstukken 2020, primitieve begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Stadsbank Oost-Nederland

De raad heeft de jaarstukken 2020, de primitieve begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Stadsbank Oost-Nederland voor kennisgeving aangenomen en besloten geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025.

Raad stemt in met jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022 ECAL

De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en besloten hierover geen zienswijze in te dienen.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2020

De raad heeft in gestemd met de door de fracties afgelegde verantwoording over de besteding van de fractiebudgetten in 2020.

Raad benoemt wethouder Frings tot plaatsvervangend bestuurslid Euregio

De raad heeft ingestemd met het voorstel om wethouder Bert Frings te benoemen tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Euregio.

Raad stemt in met deelname in Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

Het college stelde de raad voor om een medewerker van de gemeente Winterswijk zitting te laten nemen in het dagelijks bestuur van de Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk. De fracties van GroenLinks en CDA dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in om een ambtelijk adviseur aan het dagelijks en algemeen bestuur van de Stichting Armoedevrij Winterswijk, die recht heeft tot het bijwonen van de vergaderingen en deelname aan de beraadslagingen, maar geen stemgerechtigd lid is van het algemeen of  dagelijks bestuur. Dit amendement werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen. Vervolgens werd het raadsvoorstel aangenomen.

Raad stemt in met jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 GGD NOG

De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020, de (concept)programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging van de (concept)programmabegroting 2022 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en besloten hierover geen zienswijze in te dienen.

Raad stemt in met jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Regio Achterhoek

De raad heeft de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aangenomen. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de programmabegroting 2022-2025 van de Regio Achterhoek, waarbij de regio is verzocht duidelijkheid te geven over de voortzetting Regio Deal na 2022 en een bandbreedte voor de weerstandsratio op te nemen in plaats van een van tevoren vastgesteld bedrag te hanteren.

Motie over verkeerssituatie Vrijheidspark ingetrokken

De fracties van CDA en VW vroegen in een motie aandacht voor de verkeersituatie in het onlangs heringerichte Vrijheidspark. In de motie verzochten zij het college om de verkeersstromen in en rondom het Vrijheidspark goed in kaart te brengen en met oplossingen te komen die moeten leiden tot een betere doorstroming van het verkeer. Na de toezegging van wethouder Henk Jan Tannemaat om hiermee aan de slag te gaan werd deze motie ingetrokken.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.