Kadernota 2022: Investeren in de Winterswijkse samenleving

Het Winterswijkse college van burgemeester en wethouders wil volgend jaar flink investeren in de economie en een sterke samenleving. Dat is de kern van de Kadernota 2022 die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De Kadernota is de eerste stap naar de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. In de Kadernota doet het college inhoudelijke en financiële voorstellen aan de raad om daarmee kaders voor het opstellen van de begroting te krijgen.

Investeren in Winterswijk

De Kadernota 2022 borduurt voort op de ambities uit het coalitieakkoord. Het college stelt de raad daarom voor andere te investeren in de ontwikkeling van het Cultuurkwartier, in de huisvesting van scholen en in een adequate werkomgeving voor de medewerkers van de gemeente. Het college blijft zich inspannen voor zwembad Jaspers, Boogie Woogie, theater De Storm en de bibliotheek. Deze voorzieningen zijn belangrijk voor de Winterswijkers en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Winterswijk, zowel voor inwoners als bezoekers.

Crisis- en Herstelplan 2.0

Het college blijft in 2022 investeren in de Winterswijkse samenleving en economie. De samenleving moet na de coronacrisis weer ‘op gang moet komen’. In de Kadernota zijn daarom diverse voorstellen opgenomen voor de versterking van de maatschappelijke infrastructuur, verenigingen, horeca, winkeliers, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Financiële dekking

Om te investeren in de Winterswijkse samenleving zijn financiële middelen nodig. Het college stelt de raad voor om een bedrag van circa 14 miljoen euro uit de algemene reserve in te zetten. Het college acht deze onttrekking aan de algemene reserve verantwoord. De gemeente Winterswijk heeft een goede reservepositie. Na de onttrekking loopt de algemene reserve terug naar 30 miljoen euro. Dit ligt nog altijd boven het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.
Wethouder Inge klein Gunnewiek (financiën): “De gemeente Winterswijk is financieel gezond. Er is geld om te investeren in onze samenleving en een sterke economie. De optelsom van alle plannen en ambities maakt wel dat onze begroting op dit moment niet sluitend is en dat vinden wij niet wenselijk. We zullen ons inspannen om keuzes te maken en ruimte te vinden om wel tot een sluitend perspectief te komen.”

Besluitvorming raad

De gemeenteraad behandelt de Kadernota 2022 in een extra raadsvergadering op dinsdag 22 juni. De in de Kadernota vastgestelde voorstellen worden vervolgens opgenomen in de begroting voor volgend jaar. Eind oktober stelt de raad de begroting voor 2022 vast.