Winterswijk maakt financiële balans op over 2020

Het Winterswijkse college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 goedgekeurd. Het is nu aan de gemeenteraad om de jaarstukken vast te stellen.

Wethouder Inge klein Gunnewiek (financiën). “Het jaar 2020 stond vrijwel geheel in het teken van corona. De coronacrisis raakte ons allemaal. Ook financieel is het voor veel mensen een erg onzeker jaar geweest en dat is het nog steeds. Als gemeente ondersteunen we onze inwoners en ondernemers waar mogelijk. Vanuit de landelijke overheid is er geld beschikbaar gesteld om gemeenten hierin tegemoet te komen. Daarnaast hebben we lokale regelingen om de pijn voor Winterswijkers zo veel mogelijk te verzachten.”

Mooie resultaten

Ondanks corona zijn er in 2020 ook veel mooie resultaten behaald. Naast alle wettelijke taken die de gemeente heeft uitgevoerd, zijn in 2020 een aantal grote projecten afgerond of juist gestart. We hebben ons met succes ingezet voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk. We hebben samen met de IJsvereniging een technisch hoogstaande schaatsbaan gerealiseerd. Landelijk en zelfs internationaal is daar veel aandacht voor geweest. We hebben adequaat ingespeeld op de behoefte aan nieuwe woningbouw. Maar liefst 150 nieuwe woningen zijn het afgelopen jaar opgeleverd. Ondertussen gaven de prachtige Notaristuin en het Vrijheidspark gedurende het jaar steeds meer cachet aan het centrum van Winterswijk. En ook op het gebied van duurzaamheid is het nodige gebeurd, met initiatieven als de waardebonactie voor de verduurzaming van woningen, het energieloket en de vergunningverlening voor het zonnepark aan de Masterveldweg. Verder zijn we gestart met het programma Vitaal Platteland en is het fundament voor Park Achterhoek gelegd.

Financiële positie

De jaarrekening van de gemeente Winterswijk sluit met een negatief resultaat van 1,5 miljoen euro. Net als in veel andere Nederlandse gemeenten staan ook in Winterswijk de kosten van het sociaal domein onder druk. Vooral aan jeugdzorg wordt structureel meer geld uitgegeven dan we van het Rijk ontvangen. In de verschillende programma’s van deze jaarrekening worden de verdere afwijkingen groter dan 50.000 euro verder toegelicht.

Besluitvorming raad

De gemeenteraad neemt eind juni een besluit over de jaarstukken.