Gemeenteraadsbesluiten van 26 en 28 oktober 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 26 en donderdag 28 oktober de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt drie nieuwe commissieleden

De raad heeft Dorinda van den Akker (Voor Winterswijk), Richard Garvelink (VVD) en Wessel Lammers (PvdA) beëdigd als nieuwe commissieleden namens hun partij.

Raad stelt integrale visie op laadinfrastructuur en plaatsingsleidraad vast

De visie en plaatsingsleidraad moeten ervoor zorgen dat er de komende jaren in Winterswijk voldoende laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte worden gerealiseerd.

Raad stemt in met aangaan achtervangovereenkomst WSW

De raad heeft ingestemd met het voorstel om met ingang van 1 augustus 2021 een nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Schoolweg 17-19’ vast

Met de herziening van dit bestemmingsplan is de functie van de bedrijfslocatie veranderd van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. De bedrijfsgebouwen en -voorzieningen op dit perceel worden vervangen door twee nieuw te bouwen burgerwoningen.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Breukers’ vast

De herziening van dit bestemmingsplan betekent dat het bedrijfsterrein van Breukers Bouwmaterialen B.V. aan de Van Leeuwenhoekweg 1 met 2.700 m2 mag worden uitgebreid. De bestaande waterretentie wordt verplaatst naar het DAV-terrein aan de zuidzijde van het spoor.

Raad stelt Algemene Subsidieverordening gemeente Winterswijk 2021 vast

In de subsidieverordening zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast hebben instellingen en organisaties nu de mogelijkheid om bij de vaststelling van de subsidie een beoordelingsverklaring in te leveren in plaats van een controleverklaring.

Raad stelt programmabegroting 2022-2025 vast

De behandeling van de programmabegroting 2022-2025 stond in deze raadsvergadering centraal. In de programmabegroting staan de financiële en inhoudelijke kaders voor het te voeren beleid in de komende jaren. Alle raadsfracties gaven in deze vergadering hun visie op de begroting. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigings¬voorstellen) in stemming gebracht:

 • De VVD stelde in een amendement voor het Tuunterveld te ontwikkelen tot toekomstige woonwijk en daarvoor in de jaren 2022, 2023, 2024 € 50.000 beschikbaar te stellen. Dit amendement werd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
 • De VVD en WB stelden in een amendement voor een campagne te starten om nieuwe bewoners aan te trekken in de leeftijdscategorie 20-40 jaar en hiervoor structureel € 15.000 beschikbaar te stellen. Dit amendement werd met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
 • Een amendement van CDA en GroenLinks om het budget voor stichting Present Winterswijk, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging voor 2022 en 2023 te verhogen met € 10.000 werd met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
 • Het amendement van het CDA om een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen om verkeerssituaties snel te kunnen aanpakken werd unaniem aangenomen.
 • Voor Winterswijk en CDA stelden in een amendement voor het aanvullende investeringsbedrag van € 1,5 miljoen voor de herinrichting van het gemeentekantoor te schrappen. Dit amendement werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.
 • Het amendement van Voor Winterswijk om de toegezegde bijdrage van tweemaal € 500.000 voor de realisatie van bezoekerscentrum Terra Temporalis te verstrekken in de vorm van renteloze lening met een looptijd van 20 jaar werd met 2 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.
 • Voor Winterswijk en VVD dienden een amendement in om de terreinen aan de Narcisstraat te ontwikkelen als woningbouwlocatie en daarvoor in de jaren 2022, 2023, 2024 € 50.000 beschikbaar te stellen. Dit amendement werd unaniem aangenomen.
 • Een motie van VVD, WB, GL, PvdA en D66 om te onderzoeken of het Tuunterveld kan worden aangewezen als woningbouwlocatie werd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
 • Voor Winterswijk, CDA en GroenLinks dienden een motie in om in het overleg over de prestatieafspraken met De Woonplaats erop aan te dringen dat in 2022 wordt gestart met dorpsvoorrang voor woningzoekenden die woonachtig zijn in één van de Regio Achterhoek-gemeenten of sociaaleconomisch gebonden zijn aan Winterswijk. Deze motie werd met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen aanvaard.
 • Een motie van Voor Winterswijk en CDA om spoedig een plan aan de raad voor te leggen voor het revitaliseren van bestaande industrieterreinen werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.
 • GroenLinks, CDA en Voor Winterswijk dienden een motie in om bij de thematafel Wonen en Vastgoed het verzoek neer te leggen onderzoek te doen naar mogelijke aanvullende regulerende beleidsinstrumenten voor de regionale woningmarkt en de wenselijkheid van een actievere sturende rol van gemeenten daarbij. Deze motie werd met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
 • Het CDA en Voor Winterswijk dienden een motie met de oproep aan het college om te onderzoeken of het plan voor het Cultuurkwartier goedkoper kan of dat er goedkopere alternatieven zijn voor de realisatie van het Cultuurkwartier. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Na de stemming over de moties en amendementen stelde de raad de programmabegroting 2022-2025 vast met 12 stemmen voor (WB, VVD, GL, PvdA, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, VW).

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.