Energiemix

In de energiemix moet duidelijk worden welke maatregelen Winterswijk kiest om in 2030 energieneutraal te zijn (exclusief mobiliteit).

Nadat op 29 juni 2017 de energievisie voor Winterswijk door de gemeenteraad is vastgesteld, is gestart met de uitwerking van de energiemix. In de energiemix moet duidelijk worden welke maatregelen Winterswijk kiest om in 2030 energieneutraal te zijn (exclusief mobiliteit). Hierbij is de Trias Energetica van Winterswijk het uitgangspunt en wordt rekening gehouden met de waarden van het Nationaal Landschap.

Allereerst is onderzocht hoe het energieverbruik in Winterswijk eruit ziet en welke mogelijkheden voor besparing en opwek er zijn. Dit leverde een aantal concrete bouwstenen op voor de te ontwikkelen energiemix. Aan de hand van deze bouwstenen konden inwoners, ondernemers en organisaties in Winterswijk meedenken over de invulling van de energiemix. Dit is gebeurd via een campagne en een bijeenkomst voor de Winterswijkse samenleving (september 2017) en via bijeenkomsten van de Energietafel. In de Energietafel zijn verschillende belangenorganisaties uit Winterswijk vertegenwoordigd, met als doel om de gemeente Winterswijk de komende jaren te adviseren over duurzaamheid.

Op 25 oktober 2017 heeft de Energietafel een advies aan het college uitgebracht over de vraag op welke wijze Winterswijk in 2030 energieneutraal moet zijn én blijven en wat de Energietafel de gemeente Winterswijk over de besluitvorming hierover wil meegeven.

Op basis van het onderzoeksrapport, de bijeenkomst met de Winterswijkse samenleving en het advies van de Energietafel is door het college een passende energiemix voor Winterswijk opgesteld.

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad van Winterswijk het voorstel voor de energiemix aangenomen en is gestart met de uitvoering van de energiemix.

Uitgangspunten energiemix Winterswijk

In de energiemix  wordt uitgegaan van vier leidende principes voor Winterswijk:

 1. De Trias Energetica van Winterswijk
 2. Energieneutraliteit is een thema van de samenleving
 3. Energieneutraliteit draagt bij aan verbetering van leefbaarheid en behoud van voorzieningen
 4. Energieneutraliteit is een grensoverschrijdend thema

Er wordt daarbij uitgegaan van de volgende energiemix en aanpak:

 1. Elektrificeer woningen, bedrijven en andere gebouwen en installaties.
 2. Zet maximaal in op de besparing en verduurzaming van het energieverbruik van woningen, bedrijven en andere gebouwen en installaties.
 3. Zet maximaal in op de zonne-energie (daken en grondgebonden) en neem de doelstelling van de Energietafel over om de komende 5 jaar maximaal de daken voor zonnepanelen te benutten en minimaal 50 hectare grondgebonden zonneparken gerealiseerd te hebben.
 4. Kies nu niet voor de optie biogas als transitiebrandstof.
 5. Ontwikkel een wijk-, doelgroep en gemeente-brede aanpak.
 6. Onderzoek andere alternatieve duurzame energiebronnen.
 7. De energiemix nader uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze uiterlijk november 2018 conform de wens van de raad voorleggen.

Stukken

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in Winterswijk op www.werkaanwinterswijk.nl/duurzaamheid . Dit is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen.

Duurzaamwinterswijk