Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019-2022

In de uitvoeringsagenda duurzaamheid staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren. De gemeente Winterswijk wil toe naar een volledig duurzame samenleving in 2050.

Opgave energieneutraal in 2030

De gemeente heeft de komende jaren grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn en in 2050 wil Winterswijk een volledig duurzame samenleving zijn, dus ook klimaatneutraal en circulair. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en daarom moet de gemeentelijke organisatie al in 2030 volledig duurzaam zijn. Wethouder Wim Elferdink: “We staan voor enorme opgaven. De grootste opgave is om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarvoor moeten we maximaal inzetten op energiebesparing en het verduurzamen van alle woningen en gebouwen in Winterswijk.”

poppetje duurzaamheid

Uitvoeringsagenda

Het koersdocument beschrijft wat de gemeente onder duurzaamheid verstaat en welke doelen worden nagestreefd. In de uitvoeringsagenda staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren. In het duurzaamheidsbeleid van Winterswijk staan vier pijlers centraal: klimaat, kringloopeconomie, biodiversiteit en cultuurhistorie.

De gemeente wil:

 • maatregelen treffen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, onder andere door geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken;
 • het gebruik van hernieuwbare materialen stimuleren, zodat er minder vervuiling en verspilling optreedt;
 • planten en dieren meer leefruimte geven door het vergroenen van schoolpleinen, wijken en buurten;
 • cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Winterswijk beschermen en versterken.

Ontzorgaanpak en -fonds

De gemeente gaat inwoners en bedrijven de komende jaren actief stimuleren om duurzame maatregelen te treffen door mensen te helpen bij het maken van keuzes en door het aanbieden van financieringen:

 • Er komt een regionaal energiefonds voor opwek van duurzame energie en een ’Ontzorgaanpak en -fonds’ voor het verduurzamen van woningen.
 • Een digitaal platform gaat helpen bij het uitwisselen van ervaringen en ideeën.
 • 1.000 gezinnen met een kleine beurs krijgen een pakket met ledlampen. Dit helpt mee om de energierekening omlaag te krijgen.
 • Inzet op een integrale wijkaanpak die erop gericht is om samen met buren een toekomstbestendige wijk te maken. Daarmee is inmiddels een begin gemaakt in de wijk De Pas. Uiteindelijk zal dit toekomstbestendig maken van woningen en de woonomgeving in alle buurten en wijken van Winterswijk moeten gebeuren.

Raad stelt Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 vast

De raad discussieerde op 31 januari 2019 tot ver na middernacht over het koersdocument en de uitvoeringsagenda. De raad was kritisch over het koersdocument. Daarnaast miste de raad de financiële onderbouwing bij enkele voorgestelde maatregelen. Na een langdurig debat met diverse schorsingen stelde de PvdA in een amendement voor om het koersdocument van tafel te halen en alleen te besluiten over de uitvoeringsagenda en het beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten. Dit amendement werd met 15 stemmen voor (PvdA, CDA, WB, GroenLinks, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen. Vervolgens werd een aantal moties in stemming gebracht:

 • Een motie van het CDA waarin het college werd opgedragen om de raad minimaal ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de duurzaamheidsmaatregelen. De motie werd aangenomen.
 • Een motie van WB om het uitdelen en oplaten van plastic of latex ballonnen te ontmoedigen ter voorkoming van zwerfvuil. De motie werd aangenomen.
 • Een motie van WB om in kaart te brengen welke duurzaamheidsmaatregelen de verschillende verenigingen en culturele instellingen in Winterswijk al hebben genomen. Met hen in gesprek gaan over verder te nemen maatregelen op het gebied van duurzaamheid. De motie werd aangenomen.
 • Een motie van WB en D66 om in gesprek te gaan met de voorzitter van de Energietafel om afspraken te maken over passende secretariële en ambtelijke ondersteuning. Daarnaast stelde WB voor de rol van de Energietafel als gevraagd en ongevraagd adviseur van het college uit te breiden met een adviesrol richting de raad. De motie werd aangenomen.
 • Een motie van WB en D66 om te kijken bij andere gemeenten, in ieder geval Groningen, naar financiële prikkels die kunnen bijdragen aan de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze moties werd verworpen.
 • Een motie van GroenLinks om een aantal maatregelen op het gebied van mobiliteit toe te voegen aan de Uitvoeringsagenda. De motie werd aangenomen.
 • Een motie van afkeuring van D66 tegen wethouder Wim Elferdink vanwege de betreurenswaardige procesgang rond het koersdocument en de uitvoeringsagenda. Deze motie werd na een hoofdelijke stemming verworpen.

Na de stemming over het amendement en de moties is het gewijzigde raadsvoorstel  aangenomen. De uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019-2022 is op 31 januari 2019 vastgesteld.

Meer informatie

Duurzaamwinterswijk