Kandidaatstelling

Als uw partij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 dan doorloopt u een aantal stappen.

Partijen leveren op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) de kandidatenlijst in, en nog een aantal andere stukken. Dit wordt gedaan door iemand die kiesgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezing in die gemeente.

Dag van kandidaatstelling op 31 januari 2022

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). Op die dag kunnen politieke partijen hun kandidatenlijsten inleveren samen met aanvullende stukken. Dit wordt gedaan door een kiezer uit de gemeente Winterswijk. Inleveren kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk. De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

De kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer die hiervoor gemachtigd is.

Voor de kandidaatstelling levert u in:

 • Kandidatenlijst (model H1 is verplicht!)
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (model H9)
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de inleveraar

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Winterswijk wonen waarin zij verklaren dat zij bij benoeming in Winterswijk gaan wonen. 
 • Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, wijst op de instemmingsverklaring (H9) een gemachtigde aan.
 • Machtiging tot plaatsen van een aanduiding van de politieke partij boven de kandidatenlijst. Hieruit blijkt de bevoegdheid van de inleveraar (als de gemachtigde niet zelf de lijst inlevert) (model H3-1)
 • Als een politieke partij samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert: een verklaring waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt (Model H3-2).

Partijen die nog geen zetels hebben, leveren ook in:

 • Bewijs van betaling waarborgsom van kandidaatstelling van €225,00 (model H12)
 • 20 ondersteuningsverklaringen (model H4).

Meer informatie

Meer informatie over de dag van kandidaatstelling vindt u op de website van de Kiesraad.

Ondersteunende Software Verkiezingen kandidatenlijsten (OSV)

Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen maken met deze software alle formulieren die op de dag van kandidaatstelling moeten worden ingeleverd. Dit kan met de module OSV2020-PP. U voorkomt zo verschillen tussen de gegevens op de kandidatenlijst en de formulieren, wat kan leiden tot een verzuim.

U kunt OSV2020-PP downloaden op de website van de Kiesraad. 

Op de dag van kandidaatstelling levert u de kandidatenlijst en andere benodigde formulieren op papier aan bij het centraal stembureau op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswokl. De bestanden die zijn gemaakt met behulp van de module OSV2020-PP levert u dan digitaal in, bij voorkeur op een USB-stick.

Wie mag op de kandidatenlijst?

 • Kandidaten die niet in Winterswijk wonen als zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in Winterswijk gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad.
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen die op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
 • Winterswijkers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Minderjarigen die vóór maart 2026 18 jaar worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe raad nog plaats zouden kunnen nemen in de raad.
 • Kandiaten die niet voorkomen op een andere kandidatenlijst in Winterswijk.

U vult de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m) of (v) achter de naam wilt plaatsen en of u wel of geen voornamen vermeldt.

Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

Aantal kandidaten op de lijst

Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Ondersteuningsverklaringen

Een politieke groepering die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen zetel heeft behaald of voor het eerst meedoet moet 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen.

Kiezers uit Winterswijk kunnen deze ondersteuningsverklaringen van 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 afleggen aan de balie op het gemeentekantoor. Maak u daarvoor een afspraak, zodat u niet hoeft te wachten

Afspraak afleggen ondersteuningsverklaring

Heeft u geen afspraak, dan kunt u zich melden bij de balie van het gemeentekantoor. Wij helpen u dan zo spoedig mogelijk.

De H4-formulieren voor ondersteuningsverklaringen kunt u aanmaken in OSV. Ook zijn ze vanaf 3 januari 2022 verkrijgbaar op het gemeentekantoor.

Betalen waarborgsom kandidaatstelling

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,00 betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

Voor betaling van de waarborgsom neemt u contact op met het projectteam Verkiezingen via e-mail verkiezingen@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543. 

Voorinlevering

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling maakt het projectteam Verkiezingen in januari 2022 een afspraak met de inleveraar van uw partij om alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Als de inleveraar van uw partij bekend is, geeft u de naam door aan het projectteam Verkiezingen via e-mail verkiezingen@winterswijk.nl

Kandidaatstelling op 31 januari 2022

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een kiezer uit Winterswijk bij het centraal stembureau op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk.

Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 31 januari inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1 is verplicht!)
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Winterswijk wonen, dat zij bij benoeming in Winterswijk gaan wonen. 
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen.
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert). 
 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert.

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom van kandidaatstelling van €225,00  (H14)
 • 20 ondersteuningsverklaringen (H4).   

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur houdt het centraal stembureau onder leiding van de burgemeester een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten.

Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De documenten die door de partijen zijn ingeleverd worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.

Bij dit onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 3 februari 17.00 uur

Als de documenten die u heeft ingeleverd zijn iet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 2 en donderdag 3 februari van 9.00 tot 17.00 uur op het gemeentekantoor, stationsstraat 25 in Winterswijk. 

Let op: Wanneer u op 31 januari géén kandidatenlijst heeft ingeleverd kunt u dit niet doen tijdens de termijn voor het herstel verzuim! Lijsten die niet zijn ingeleverd op 31 januari doen niet mee met de verkiezingen! Dit is géén herstelbaar verzuim.

Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten

Op vrijdag 4 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in het gemeentekantoor over:

 • de geldigheid van de lijsten 
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
 • het handhaven van de lijstaanduiding

Kijk voor meer informatie over de ongeldigheid van een kandidatenlijst op de website van de Kiesraad.

Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste stemmen heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna  wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer. Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen worden de stemmen van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectgroep verkiezingen. U kunt hiervoor bellen met (0543) 543 543 of mailen naar verkiezingen@winterswijk.nl.