Onderzoek drie locaties voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

Het college trekt het oorspronkelijke besluit over Tuunterveld als enige voorkeurslocatie in en laat nu drie locaties nader onderzoeken. Het gaat om de gebieden Elinksveld (aan de Kottenseweg), Misterweg en Tuunterveld (aan Rondweg West).

Het op 29 juni genomen besluit om Tuunterveld aan te wijzen als voorkeurslocatie heeft het college ingetrokken. Er stonden fouten in het locatiekeuzeonderzoek van BRO. Adviesbureau BRO heeft het rapport volledig herzien. Daarbij zijn er extra varianten doorgerekend. Het gaat om een grotere omvang van locatie Elinksveld en een combinatie van Molenveld 1 en Molenveld 2. Klik hier voor het herziene rapport van BRO.

Naast Tuunterveld komen er nu twee andere locaties in beeld. Het college laat deze drie locaties nader onderzoeken.

Nader onderzoek drie locaties

In dit nadere onderzoek gaat het naast financiële haalbaarheid om eisen die worden gesteld aan duurzame verstedelijking en extra kwalitatieve aandacht voor onder andere ecologie en infrastructuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ambtelijke werkgroep met ondersteuning van adviesbureau BRO. Dit zorgt voor een betere en meer integrale onderbouwing.

Vervolg

Op basis van de resultaten van het nadere onderzoek wijst het college in januari 2021 een voorkeurslocatie aan voor een nieuw bedrijventerrein. Dat besluit komt ter inzage. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de locatiekeuze.

Groeiruimte

Eerdere onderzoeken toonden aan dat Winterswijk zowel voor de korte als langere termijn een tekort aan bedrijventerrein heeft. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente.

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Onze huidige bedrijventerreinen zijn nagenoeg volledig bezet. Het bestemmen van een locatie tot bedrijventerrein kost een aantal jaren. In de toekomst moeten ondernemers de kans krijgen om te groeien. Dat is nodig voor werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente. Ook het verenigingsleven kan niet zonder de steun van onze ondernemers. Winterswijk blijft zo in de toekomst een fijne plek om te wonen, werken en recreëren.”

Documenten van belang bij de besluitvorming

De documenten die een rol spelen bij de besluitvorming over een toekomstig nieuw bedrijventerrein zijn via de volgende links te downloaden:

  • In 2018 werd de gemeente geconfronteerd met een signaal vanuit de ondernemersvereniging OWIN dat bedrijven niet alleen krap in hun jasje kwamen te zitten, maar ook voorzagen dat de voorraad bedrijventerrein te klein was om aan de toekomstige vraag te voorzien. Dat signaal heeft de raad opgepikt en in een motie vertaald. Daarna heeft het college een onderzoek onder lokale ondernemers laten uitvoeren om te peilen wat de ruimtebehoefte bij het Winterswijkse bedrijfsleven voor de komende jaren is. Dit is gedaan door bureau Movares. Het rapport en de bijbehorende stukken vindt u op:
  • https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Winterswijk/5683b399-bc9f-4268-beb3-0b9d92c57cec (agendapunt A).
  • In 2019 heeft de provincie een nieuw Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vastgesteld. Dat is in 2020 formeel vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit is een op een macro-economisch model gebaseerde prognose, uitgevoerd door bureau Ecorys. Daarin worden een algemeen economisch scenario doorgerekend op zijn regionale en lokale consequenties. Het RPW is ook door de gemeenteraad vastgesteld. Het rapport en de bijbehorende stukken zijn te vinden op: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Winterswijk/a523b1e2-5ad2-47d6-ab25-2e6c7c0071eb (agendapunt A.2).
  • Uit het lokale onderzoek en het RPW resulteerden ongeveer gelijke voorspellingen van de benodigde hoeveelheid nieuw bedrijventerrein. Het college heeft in 2020 een locatiekeuzeonderzoek laten uitvoeren door bureau BRO.
  • Over dat laatste rapport is op 2 juli 2020 een politiek forum gehouden. Dat is digitaal geweest en is als video beschikbaar op: https://winterswijk.raadsinformatie.nl/vergadering/737170/Politiek%20Forum%2002-07-2020 (link B rechtsboven in het videoscherm).
  • De stukken die in dat forum aan de orde waren (het rapport, de presentatie van Bert Roeterdink en de presentatie van BRO) zijn te vinden op: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Winterswijk/c6748fc9-5cd3-491c-be87-97a0fa77812d (agendapunt B). In de presentatie van BRO komen de uitleg over de methodiek en de gevoeligheidsanalyse aan de orde.
  • Inhoudelijke vragen over het BRO-rapport Locatiekeuzeonderzoek (donderdag 16 juli 2020)
  • Lijst vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten juli 2020.