Bibob-onderzoek

Bij een vergunningsaanvraag, subsidieverzoek of grondtransactie kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. U bent verplicht mee te werken aan het onderzoek.

Wat is de wet Bibob?

Bibob betekent 'Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur'. De wet regelt dat de overheid onderzoek mag doen bij vergunningen, subsidies, aanbestedingen of vastgoedtransacties. Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat zij met het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies, aanbestedingen of vastgoedtransacties criminele activiteiten faciliteert.

Wanneer krijgt u te maken met de Bibob?

De gemeente voert een Bibob-onderzoek uit in de volgende gevallen:

 • bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning
 • bij de aanvraag van exploitatievergunning voor openbare inrichtingen
 • bij de aanvraag van exploitatievergunning voor speelgelegenheden
 • bij de aanvraag van exploitatievergunning voor seksinrichtingen
 • bij de aanvraag van omgevingsvergunning bouwactiviteiten met een bouwsom vanaf € 500.000,-
 • bij de aanvraag van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer
 • bij de verstrekking van subsidies
 • bij vastgoedtransacties
 • bij openbare aanbestedingen in de sectoren milieu, bouw of ICT

Procedure

Als uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob, dan moet u inzicht geven in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen. U vult daarom op het Bibob-formulier de volgende gegevens in:

 • naam, adres, woonplaats van de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
 • het burgerservicenummer (BSN) van de aanvrager
 • de rechtsvorm van de aanvrager
 • bij rechtspersonen: naam, adres en woonplaats van de bestuurders
 • naam, adres en woonplaats van de leidinggevenden in het bedrijf
 • informatie over de wijze van financiering van het bedrijf (u stuurt een openingsbalans en exploitatiebegroting of – bij bestaande bedrijven – de meest actuele jaarrekening mee)
 • informatie over de eventuele exploitatie van andere bedrijven

Met de gegevens die u invult krijgt de gemeente een goed beeld van de bedrijfsvoering en financiering van uw bedrijf. Op die manier kunnen wij beoordelen of u de gevraagde vergunning, subsidie of andere dienst niet gebruikt voor criminele activiteiten. Als dat nodig is voor de toets kan de gemeente u vragen een uitgebreid informatieformulier in te vullen (op grond van van artikel 30 van de wet Bibob).

De gemeente kan bij het onderzoek ondersteund worden door het RIEC (het Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat valt onder de Veiligheidsregio).

Vanzelfsprekend behandelen wij alle gegevens die u verstrekt vertrouwelijk. Alleen de direct behandelende medewerkers mogen uw gegevens inzien.

Onderzoek door Landelijk Bureau Bibob

Als de gegevens in het uitgebreide informatieformulier onduidelijk zijn en/of bij twijfel over uw integriteit kan de gemeente de aanvraag met het Bibob-dossier doorsturen naar het Landelijk Bureau Bibob. Dit bureau heeft ver(der)gaande bevoegdheden en deskundigheid om uw integriteit te onderzoeken. In dat geval laat de gemeente u dat weten (dit is de 'notificatieplicht').

Het Bureau Bibob doet onderzoek naar u en uw bedrijf en adviseert de gemeente over de mate van gevaar dat de aanvraag zal worden gebruikt voor criminele activiteiten.

Het Bibob advies is geheim. U mag het Bibob advies alleen inzien en een paar aantekeningen maken, kopiëren mag niet.

Besluit op uw aanvraag

De gemeente kan de aanvraag weigeren of intrekken als uit het Bibob-onderzoek blijkt dat er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om:

 • financiële voordelen die voortkomen uit het plegen van strafbare feiten te benutten
 • strafbare feiten te plegen

op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet Bibob.

Beleidsregels

In 2017 heeft de burgemeester nieuwe beleidsregels op grond van de Wet Bibob vastgesteld.