Overzicht vergunningvrije evenementen

Op grond van artikel 2.14, lid 2, van de APV is de burgemeester bevoegd vrijstelling van de vergunningsplicht voor door hem aan te wijzen categorieën van evenementen te verlenen. Op grond van deze bepaling heeft de burgemeester besloten de volgende categorieën evenementen van de vergunningsplicht vrij te stellen onder vaststelling van de daarbij vermelde voorschriften.

1 Incidentele sportevenementen tot max. 100 bezoekers/deelnemers

Incidentele sportevenementen met minder dan 100 deelnemers en/of bezoekers zijn vergunningsvrij, tenzij hiervoor de openbare weg moet worden afgesloten en/of het verkeer hierdoor ernstig wordt gehinderd.

Voor deze categorie evenementen gelden de volgende algemene voorschriften:

 • de organisatie draagt zorg voor voldoende begeleiding en toezicht tijdens het evenement;
 • de doorgang van eventueel noodverkeer mag op geen enkele wijze worden belemmerd;
 • de organisator dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van het publiek en de deelnemers te waarborgen;
 • bij het gebruik van geluidsapparatuur mag de geluidsbelasting op de gevel van omliggende woningen niet meer dan 55 dB(A) zijn;
 • alle aanwijzingen en/of bevelen van de politie en/of gemeentelijke toezichthouders moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;
 • de organisator dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden dan wel de gemeente schade lijden; eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen komt voor rekening van de organisator.
2 Muzikale rondgangen, serenades en optochten tot max. 100 deelnemers

Muzikale rondgangen, serenades en optochten tot maximaal 100 deelnemers zijn vergunningsvrij, mits  het verkeer niet ernstig wordt gehinderd.
Voor betogingen geldt een meldingsplicht op grond van artikel 2.2 van de APV.

Voor deze categorie evenementen gelden de volgende algemene voorschriften:

 • de organisatie draagt zorg voor voldoende begeleiding en toezicht tijdens het evenement;
 • de organisatie dient ervoor te zorgen dat het verkeer niet ernstig wordt gehinderd en de doorgang van eventueel noodverkeer op geen enkele wijze mag worden belemmerd;
 • alle aanwijzingen en/of bevelen van de politie en/of gemeentelijke toezichthouders moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;
 • de organisator dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden dan wel de gemeente schade lijden; eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen komt voor rekening van de organisator.
3 Straatmuziek en straattheater

Het ten gehore brengen van straatmuziek of het opvoeren van straattheater is eveneens vergunningsvrij, mits sprake is van een enkele persoon of een groep van maximaal 5 personen en geen gebruik van versterkingsapparatuur wordt gemaakt.

Gaat het om een groep van meer dan 5 personen en/of wordt gebruik gemaakt van versterkingsapparatuur, dan moet wel een vergunning worden aangevraagd.

Voor deze categorie evenementen gelden de volgende algemene voorschriften:

 • er mag geen gebruik gemaakt worden van versterkingsapparatuur; de geluidsbelasting mag maximaal 55 dB(A) op de gevel van omliggende woningen en winkelpanden  bedragen;
 • het is niet toegestaan binnen een afstand van 100 meter van een andere straatmuzikant, muziek- of theatergroep of van een draaiorgel muziek ten gehore te brengen;
 • het is niet toegestaan om langer dan één uur op dezelfde locatie muziek ten gehore te brengen;
 • het is niet toegestaan op actieve wijze geld in te zamelen (d.w.z. publiek actief te benaderen om geld te geven);
 • het optreden c.q. de voorstelling(en) is toegestaan tussen ’s ochtends 10:00 uur en ’s avonds 20:00 uur en op koopavonden tot 21:00 uur;
 • de doorgang van het voetgangersverkeer en ander verkeer mag niet worden belemmerd; evenmin mag de toegang tot winkels belemmerd worden;
 • op kruisingen mag geen standplaats worden ingenomen;
 • alle aanwijzingen en/of bevelen van de politie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
4 Buurt- wijk- en straatfeesten tot max. 100 personen

Bij dit soort feesten wordt gedacht aan kleinschalige buurt- wijk- en straatfeestjes tot 100 personen op bijvoorbeeld een parkeerplaats of een doodlopende straat ten behoeve van en georganiseerd door buurtbewoners. Voorwaarde is dat het doorgaande verkeer niet gehinderd wordt en er geen verkeersmaatregelen genomen hoeven te worden.

Voor deze categorie evenementen gelden de volgende algemene voorschriften:

 • bij gebruik van geluidsapparatuur mag de geluidsbelasting maximaal 55 dB(A) op de gevel van de meest nabij gelegen woning(en)  van derden bedragen;
 • na 24.00 uur mag geen (overlast gevende) muziek meer ten gehore worden gebracht;
 • de straat c.q. weg mag niet door obstakels worden geblokkeerd en de doorgang van eventueel verkeer mag niet belemmerd worden;
 • de organisator dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden dan wel de gemeente schade lijden; eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen zal aan de organisator in rekening worden gebracht;
 • indien het feest op de openbare weg/grond plaatsvindt, dient het terrein na afloop van het feest zo spoedig mogelijk te worden gereinigd;
 • alle aanwijzingen en/of bevelen van de politie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;
 • bij gebruik van een tent voor meer dan 100 personen moet er een gebruiksvergunning Brandveiligheid worden aangevraagd.
5 Wandel- en fietstochten tot max. 100 deelnemers

Kleinschalige wandel- en fietstochten tot 100 deelnemers zijn eveneens vergunningsvrij. Indien meer deelnemers worden verwacht, dan moet een vergunning worden aangevraagd.  

Voor deze categorie evenementen gelden de volgende algemene voorschriften:

 • de geldende verkeersregels moeten correct nageleefd worden;
 • de organisator dient te zorgen voor voldoende begeleiding en toezicht van de deelnemers;
 • de organisator dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden dan wel de gemeente schade lijden;
 • alle aanwijzingen en/of bevelen van de politie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
 • voor eventueel te plaatsen wegwijsbordjes gelden de volgende voorschriften:
 • de borden mogen niet groter zijn dan 50 x 20 cm;
 • de borden moeten stevig bevestigd worden en zodanig geplaatst worden dat
 • ze geen gevaar voor de verkeersveiligheid vormen;
 • de borden mogen niet aan bomen worden bevestigd;
 • de borden moeten binnen 2 dagen na afloop van het evenement verwijderd worden.
6 Eendaagse fancy-fairs en rommelmarkten tot max. 100 bezoekers

Het gaat hierbij om eendaagse rommelmarkten en fancy-fairs die relatief klein van omvang zijn. Deze zijn vergunningsvrij, tenzij deze op de openbare weg plaatsvinden en het verkeer hiervan hinder zal ondervinden.

Voor deze categorie evenementen gelden de volgende algemene voorschriften:

 • de doorgang van het verkeer en eventueel noodverkeer mag op geen enkele wijze worden belemmerd;
 • de organisator dient ervoor te zorgen dat er in de omgeving van de fancy-fair of rommelmarkt voldoende parkeerruimte beschikbaar is zonder dat de openbare weg geblokkeerd wordt;
 • bij het gebruik van geluidsapparatuur mag de geluidsbelasting maximaal 55 dB(A) op de gevel van omliggende woningen bedragen;
 • de organisator dient zelf voor de afvoer van de eventueel resterende goederen te zorgen;
 • de organisator dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om hinder of overlast voor de omgeving te voorkomen;
 • alle aanwijzingen en/of bevelen van de politie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Downloaden voorschriften

De tekst op deze pagina is ook beschikbaar als PDF (110 KB).