Gebruik openbare ruimte/voorwerpen plaatsen op openbare grond

Wilt u een voorwerp op, aan of boven gemeentegrond? Bijvoorbeeld een bouwsteiger of een container? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan heeft u hiervoor meestal een vergunning nodig.

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Gebruik openbare ruimte'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen Gebruik openbare ruimte

Kosten

De kosten van een vergunning bedragen € 30,00.

Daarnaast zijn voor het gebruik van gemeentegrond precariorechten verschuldigd, afhankelijk van het soort gebruik.

Verder worden eventuele schade en schoonmaakkosten bij de gebruiker in rekening gebracht.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de ingebruikname van openbare grond zijn afhankelijk van het soort gebruik. Hieronder treft u een aantal vormen van gebruik aan.

Terrassen

Voor het inrichten van een terras op openbare grond heeft u terrasvergunning nodig. De mogelijkheden voor het inrichten van een terras hangen sterk af van de beschikbare ruimte. In ieder geval moet voldoende ruimte vrij blijven voor een goede doorgang van het verkeer zoals het voetgangersverkeer en eventueel noodverkeer.

Voor nadere informatie hierover zie “Terrasvergunning”.

Uitstallen van goederen

Voor het uitstallen van artikelen in de winkelpromenades is geen vergunning vereist maar gelden de volgende algemene voorschriften:

 1. Winkeliers mogen alleen goederen voor en in rechte lijn van het eigen winkelpand uitstallen;  
 2. de goederen mogen worden uitgestald tot aan de uitstallijn in de bestrating (d.w.z. op het rode gedeelte van de bestrating) tot maximaal 50% van de oppervlakte van de ruimte tussen het winkelpand en de uitstallijn;
 3. buitenverkoop door of ten behoeve van andere ondernemers/bedrijven is niet toegestaan;
 4. onder het uitstallen van goederen wordt mede verstaan het plaatsen van reclameborden (zgn. sandwichborden) met dien verstande dat:
  de reclame alleen betrekking mag hebben op producten van het betreffende winkelbedrijf, en de afmeting van reclameborden niet groter mag zijn dan 1.00 m. (breedte) x 1.30 m. (hoogte vanaf de grond);
  per winkelbedrijf maximaal 2 reclameborden mogen worden geplaatst;
 5. het plaatsen van banners of zgn. beachflags op een statief is niet toegestaan;
 6. het uitstallen van goederen is alleen toegestaan gedurende de openingstijden van de betreffende winkel;
 7. bij werkzaamheden aan/in de straat moeten de uitgestalde goederen op aanzegging van de gemeente terstond verwijderd worden;
 8. de uitstallende winkelier dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om hinder of overlast voor de omgeving te voorkomen;
 9. alle aanwijzingen en/of bevelen van de politie en/of gemeentelijke toezichthouders moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Buiten de winkelpromenades gelden geen algemene voorschriften maar moet een vergunning worden aangevraagd.

Plaatsing reclameborden (stoepborden)

Het plaatsen van reclameborden valt onder het uitstallen van goederen. In principe mogen alleen reclameborden op straat worden geplaatst in de directe nabijheid van het betreffende winkelbedrijf d.w.z. binnen de aanwezige uitstalruimte. Ook hiervoor geldt dat buiten de winkelpromenades geen algemene voorschriften gelden maar een vergunning moet worden aangevraagd.

Containers

Voor de tijdelijke plaatsing van containers op de openbare weg geldt een meldingsplicht met een aantal algemene voorschriften. Het moet dan gaan om de plaatsing van een container voor een periode van maximaal zeven dagen. Voor een langere periode moet nog steeds een vergunning worden aangevraagd. De melding kunt u doen via de vergunningchecker.

Algemene voorschriften voor plaatsing

Aan de plaatsing is wel een aantal algemene voorschriften verbonden. De te plaatsen container mag niet groter zijn dan 2 bij 5 meter en de regeling geldt alleen voor containers op 30- en 50-km. wegen.
Voorts gelden de volgende voorschriften:

 • de plaatsing van een container op straat is alleen toegestaan indien er op eigen grond geen ruimte voor de container is;
 • de container mag niet langer blijven staan dan voor de uit te voeren werkzaamheden strikt noodzakelijk is;
 • de container moet op zodanige wijze worden opgesteld dat het verkeer hiervan geen ernstige hinder ondervindt en de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht;
 • de container moet dag en nacht goed zichtbaar zijn, onder meer door het aanbrengen van retro-reflecterende stroken en eventueel verlichting,
 • de plaatsing van een container is niet toegestaan indien ter plaatse een parkeerverbod van kracht is,
 • bij plaatsing van een container op het trottoir moet er voldoende ruimte (minimaal 80 cm) vrij blijven ten behoeve van voetgangers; indien dit niet mogelijk is, moeten er extra voorzieningen worden getroffen ten behoeve van een veilige passage van voetgangers;
 • de plaatsing van een container is niet toegestaan in de bocht van een weg of straat en  binnen een afstand van 15 meter van een kruising, en
 • door de plaatsing van de container mag geen schade aan de straat of weg worden toegebracht.

Plaatsen steigers, hekken e.d.

Ook voor het plaatsen van hekken, steigers of ander materiaal op openbare grond moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning wordt alleen verleend als er op eigen grond niet voldoende ruimte beschikbaar is én door de plaatsing van het object het verkeer niet wordt gehinderd of in gevaar wordt gebracht.

De gemeente kan de vergunning weigeren als de te plaatsen voorwerpen :

 • schade aan de weg kunnen veroorzaken,
 • een belemmering voor de doorgang van het verkeer (o.a. eventueel noodverkeer) vormen,
 • een belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de weg,
 • hinder voor de omgeving veroorzaken,  of
 • afbreuk doen aan het uiterlijk van de openbare ruimte.