Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in een horecabedrijf, slijterij, sportkantine of gemeenschapshuis. U vraagt de vergunning schriftelijk aan.

Aanvragen

Het aanvragen van een drank- en horecavergunning moet schriftelijk.
Dit kunt u doen middels onderstaande link.

Online aanvragen drank- en horecavergunning

 

Bij de aanvraag levert u de volgende gegevens aan:

 

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier drank- en horecavergunning;
  • Een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden; ook de ondernemer wordt als leidinggevende aangemerkt en moet over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken (tenzij de ondernemer verklaart dat hij zich niet met de bedrijfsvoering bemoeit);  
  • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden (inclusief de ondernemer);
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst met leidinggevenden;
  • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;

Natuurlijk kunt u ook eerst een afspraak maken om informatie in te winnen en met de betreffende ambtenaar te overleggen of u aan alle eisen voldoet.

Kosten

De kosten van het in behandeling nemen van een aanvraag om een drank- en horecavergunning bedragen €  275,00. Gaat het om een wijziging van een bestaande vergunning, dan bedragen de kosten € 126,75.  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing bedraagt € 29,00.

Is er alleen sprake van een wijziging van leidinggevende(n), dan kan volstaan worden met een aanpassing van het aanhangsel behorende bij de vergunning en bedragen de kosten € 81,00.

Voorwaarden

  • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
  • Iedere leidinggevende voldoet aan de eis van goed levensgedrag.
  • Iedere leidinggevende beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.
  • De inrichting voldoet aan de eisen op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

Bijzonderheden

Aanvragen om een drank- en horecavergunning worden op grond van de Wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) onderworpen aan een zgn. BIBOB-onderzoek. Dit betekent dat onderzocht wordt of de aanvrager plannen heeft om met de vergunning criminele activiteiten te ontplooien.
Om dit te kunnen beoordelen moet de aanvrager een informatieformulier invullen en een openingsbalans en exploitatiebegroting van het te starten horecabedrijf indienen.