Uitrit bij woning of bedrijf

Wilt u een uitrit (inrit) bij uw woning of uw bedrijf aanleggen? Een vergunning is niet nodig, maar u moet zich wel houden aan een aantal algemene voorschriften.

In sommige gevallen is het nodig om het trottoir te verlagen of moet er een lantaarnpaal of verkeersbord worden verplaatst. U mag niet zelf veranderingen aan of in de openbare weg aanbrengen, maar u moet hiervoor  een verzoek moeten indienen bij de gemeente.

Dit kunt u doen via het online aanvraagformulier 'Aanvraag maatregelen uitrit'.

Dient u het verzoek op tijd in, zodat u zeker weet of de gemeente mee kan werken aan uw verzoek.

Voorschriften

Voordat de gewenste werkzaamheden uitgevoerd worden, beoordeelt de gemeente of de uitrit voldoet aan een aantal voorschriften.

 • U mag geen uitrit aanleggen op wegen binnen de bebouwde kom waar een maximum snelheid geldt van 50 km/u (of meer) en op wegen buiten de bebouwde kom waar een maximumsnelheid geldt van 80 km/u..
 • U mag geen uitrit aanleggen binnen een afstand van 5 meter van een kruising, een rotonde, een t-splitsing of een binnenbocht van een weg/straat .
 • U mag per woonperceel maximaal één uitrit aanleggen.
 • U mag per bedrijfsperceel maximaal 2 uitritten aanleggen.
 • De breedte van een uitrit voor een woonperceel in de bebouwde kom mag niet meer zijn dan 3 meter.
 • De breedte van een uitrit voor een woonperceel in het buitengebied mag maximaal 5 meter zijn.
 • De breedte van een uitrit voor een bedrijfsperceel mag maximaal 6 meter zijn.
 • U mag geen uitrit aanleggen die aansluit op een parkeervak of parkeerhaven, waardoor deze openbare parkeerruimte niet meer gebruikt kan worden.
 • U mag geen uitrit aanleggen als dit ten koste gaat van openbaar groen (als een gemeentelijke groenstrook doorkruist wordt of een kleinere omvang krijgt).
 • U mag geen uitrit aanleggen als de uitrit op een afstand van minder dan 3 meter van de stam van een boom met een dwarsdoorsnede (van de stam) van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld komt te liggen.
 • U mag geen uitrit aanleggen voor het parkeren in de voortuin van uw woning, tenzij de voortuin minimaal 7 meter diep is en een minimale oppervlakte van 40 m2 heeft.

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden op verzoek van de eigenaar of rechthebbende van de grond toestemming verlenen om van deze voorschriften af te wijken.

Kosten

De werkzaamheden worden door of namens de gemeente uitgevoerd op kosten van de aanvrager.
De kosten bestaan uit advies- en beheerkosten en uitvoeringskosten.