Veel gestelde vragen project Grondgebruik

Hieronder treft u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden aan die betrekking hebben op het project Grondgebruik

1. Wat wordt er bedoeld met gemeentegrond?

Gemeentegrond is in principe bedoeld voor algemene voorzieningen waar alle inwoners van de gemeente gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen en straten of voor openbare groenvoorzieningen. In het project Grondgebruik bedoelen we met gemeentegrond: kleine stroken grond die geen deel uitmaken van een groter geheel (op wijk- en/of buurtniveau) en in eigendom van de gemeente zijn. De stroken grond hebben slechts een beperkte functie en grenzen direct aan een woonperceel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan restgroen dat niet structuurbepalend is en aan stroken grond die niet belangrijk zijn voor de verkeerssituatie of het straatbeeld. Mogelijk komen deze stroken grond in aanmerking voor verkoop.

2. Wat is de prijs van gemeentegrond?

De grondprijs voor het aankopen van een stuk gemeentegrond is € 75,- per m², kosten koper.

3. Wat betekent kosten koper?

Kosten koper betekent dat de 2% overdrachtsbelasting over de koopsom, de notariskosten en de kadasterkosten voor rekening van de koper komen.

4. Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?

De verkoopprijzen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan afwijken is niet mogelijk.

5. Hoe kan ik een strook gemeentegrond kopen?

U vult het aanvraagformulier dat u vindt op onze website in en stuurt dit aan ons toe, belt met (0543) 543 543 of stuurt een e-mail naar grondgebruik@winterswijk.nl. Wij beoordelen of u de gewenste strook gemeentegrond kunt kopen.

6. Komt alle gemeentegrond voor verkoop in aanmerking?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen of hebben geconstateerd dat u een strook gemeentegrond gebruikt als tuin, onderzoeken wij aan de hand van het gemeentelijke beleid of we de strook gemeentegrond aan u kunnen verkopen. Wij kijken daarbij onder andere naar de kabels en leidingen, de groenstructuur in uw buurt en de verkeersveiligheid. Als blijkt dat we de grond kunnen verkopen, sturen wij u een koopovereenkomst. Wij proberen u binnen 6 tot 8 weken uitsluitsel te geven over uw aanvraag. In sommige gevallen hebben wij hiervoor meer tijd nodig maar dan hoort u dat van ons.

7. De gemeente heeft het hele blok woningen aangeschreven. Als niet iedereen gemeentegrond wil kopen, wat zijn dan de gevolgen?

Als niet alle inwoners van het blok de gemeentegrond willen kopen, betekent dat niet dat niemand uit het blok gemeentegrond kan kopen. We streven naar een rechte en logische kadastrale grens, maar het is geen doel op zich. We bekijken elke situatie individueel.

8. Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een strook gemeentegrond van de gemeente koop?

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.

9. Ik huur een woning en wil graag een stukje gemeentegrond aankopen, is dat mogelijk?

Als huurder kunt u geen grond van de gemeente kopen.

10. Ik huur een strook grond van de gemeente. Wat gebeurt er met deze overeenkomst?

In sommige gevallen is het mogelijk om de strook gemeentegrond die u op dit moment huurt, van de gemeente te kopen. Per situatie wordt beoordeeld of de strook voor verkoop in aanmerking komt. Is kopen niet mogelijk? Dan actualiseren wij de huurovereenkomst naar de in het huidige beleid geldende voorwaarden en prijzen.

11. Wat gebeurt er als ik het grondgebruik niet wil regelen?

Als u geen belangstelling heeft voor de aankoop van de gemeentegrond en er geen sprake is van verjaring, dan moet u de grond weer beschikbaar stellen aan de gemeente. De grond moet schoon (zonder bestrating, beplanting, etc.) opgeleverd worden aan de gemeente. Wij maken persoonlijke afspraken met u over de termijnen en wat in uw geval verwijdert dient te worden van de strook gemeentegrond. Wij richten vervolgens de grond dan in als openbaar groen.

12. Waarom word ik nu pas aangesproken/aangeschreven over het gebruik vangemeentegrond?

Met dit project wil de gemeente elk gebruik van gemeentegrond goed regelen. Op dit moment is dat niet altijd geregeld. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij inwoners die betaald hebben voor eenzelfde strook gemeentegrond of geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen. Het project is gestart in de wijken Bargerbosch en Hoge Wieber. Daarna komen de overige gebieden van de gemeente Winterswijk aan bod.

13. Ik ben het niet eens met de constatering van de gemeente dat ik gemeentegrond in gebruik heb. Hoe heeft de gemeente dit geconstateerd?

Het Kadaster verzamelt gegevens van alle grond in Nederland. Met die gegevens maakt het Kadaster kadastrale kaarten. Door de kadastrale kaarten te vergelijken met een recente luchtfoto is geconstateerd dat u gemeentegrond gebruikt.

14. De strook gemeentegrond waar de gemeente mij over aanschrijft was slecht onderhouden. Waarom wil de gemeente deze grond terug of hier nu nog geld voor vragen?

De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele slechte onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop van de gemeentegrond. Als u klachten heeft over het slechte onderhoud kunt u hierover een melding openbare ruimte doen bij de ROVA. Dit kan via www.winterswijk.nl/Inwoners_Ondernemers/Wonen_ver_bouwen_verhuizen/Melding_openbare_ruimte. De staat van het onderhoud is geen reden om gemeentegrond zonder toestemming bij uw tuin te trekken.

15. Ik heb de gemeentegrond al meer dan twintig jaar in gebruik. Ik vind dat ik eigenaar van de grond ben geworden op grond van (bevrijdende) verjaring. Waarom schrijft u mij dan nu aan?

Het eigendom in Nederland is goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. In het Burgerlijk Wetboek en rechtelijke uitspraken is de mogelijkheid tot verjaring bepaald. Aan deze regels houdt de gemeente Winterswijk zich.  Om een geslaagd beroep te doen op verjaring dient u bewijsmateriaal aan te leveren waaruit blijkt dat u deze gemeentegrond minimaal twintig jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord en ondubbelzinnig in bezit heeft. Er moet sprake zijn van een ondoordringbare erfafscheiding (haag/afrastering) die het stukje grond afsluit van het eigendom van de gemeente waardoor het perceel niet meer toegankelijk is voor derden. Hier geldt het juridische uitgangspunt: ‘Wie stelt, bewijst’. In dit geval stelt u dat de grond verjaard is, dus dient u dit ook te bewijzen. De bewijslast ligt bij u. De gemeente beoordeelt vervolgens het aangeleverde bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt.

16. Ik woon nog geen twintig jaar op dit adres. Kan ik nu een beroep doen op de verkrijgende verjaring met een termijn van tien jaar?

Wilt u toch een beroep doen op verkrijgende verjaring? Voor deze vorm van verjaring geldt een termijn van 10 jaar en is naast bezit ook te goeder trouw vereist. Hiermee wordt te goeder trouw in juridische zin bedoeld. Er is niet snel sprake van te goeder trouw. Hiervan kan sprake zijn als er een fout is gemaakt in het Kadaster of in de eigendomsakte van de notaris. Is er geen fout gemaakt? Dan had u, volgens de wet, kunnen weten dat de strook gemeentegrond niet bij het perceel hoort en is geen sprake van te goeder trouw.

17. Ik heb dit huis een jaar geleden gekocht en de verkoper heeft mij niets over gebruik van gemeentegrond verteld. Wat nu?

Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente bemoeit zich hier niet mee. De gemeente kijkt naar de situatie op dit moment en constateert dat u als huidige bewoner van deze woning gemeentegrond gebruikt.

18. Kan mijn buurman het stuk gemeentegrond wat achter, voor of naast mijn woning ligt van de gemeente kopen?

Dit is in beginsel niet mogelijk. Wij vinden het niet wenselijk dat inwoners grond die niet direct aan het eigen perceel grenst kopen. Alle situaties worden per geval bekeken. Als er meerdere inwoners grenzen aan een strook gemeentegrond, dan nemen wij contact op met alle inwoners.

19. Mag ik bouwen op de strook gemeentegrond die ik aankoop?

De bouwmogelijkheden die ontstaan door aankoop van de grond, zijn afhankelijk van de bestemming die op de grond rust. De te verkopen grond heeft vaak de bestemming ‘groen’ of ‘verkeer’. Het bebouwen van deze grond is dan volgens het bestemmingsplan vaak niet toegestaan. Bebouwing is pas mogelijk na een wijziging van het bestemmingsplan. Om het gebruik van de grond in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan wordt dit na uitvoering van het project gewijzigd. Als u de grond koopt betaalt u daarom een bedrag van € 100,- voor de wijziging van het bestemmingsplan.

20. Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?

Op maandag en woensdag kunt u contact opnemen met het projectteam van de gemeente Winterswijk. U kunt bellen naar (0543) 543 543. Of een e-mail sturen naar grondgebruik@winterswijk.nl