Concept Woonvisie 2020-2025 Passend wonen in Winterswijk

De concept woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 is op 9 juni vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De woonvisie heeft tot 22 juli ter inzage gelegen. De woonvisie wordt in het najaar aan de raad voorgelegd.

Woonvisie Winterswijk 2020-2025

De gemeente Winterswijk wil dat iedereen in Winterswijk een passende woning kan vinden die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst. Om dit te realiseren hebben we verschillende ambities rondom het wonen in Winterswijk. Zo willen we in 2030 energieneutraal zijn en zetten we in op de verbetering van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast willen we het aantal inwoners laten groeien. Dit doen we onder andere door het (laten) toevoegen van woningen voor de behoefte met voldoende kwaliteit. Ook willen we een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat op de langere termijn.
Het onderwerp ‘wonen’ leeft en gaat iedereen aan. De betrokkenheid en inbreng van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners bij de totstandkoming van de woonvisie was groot.

40 maatregelen

In de woonvisie zijn 40 maatregelen benoemd die we als gemeente samen met inwoners en maatschappelijke partners de komende jaren oppakken. Zo willen we woonavonden organiseren en initiatiefnemers voor gezamenlijke woonvormen extra ondersteunen. Met De Woonplaats maken we afspraken over nieuw aanbod voor jongeren tot 23 jaar en over het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar een meer geschikte woning. De 40 maatregelen zijn zeer divers en vindt u terug in de woonvisie.

Woonvisie downloaden

U kunt de concept woonvisie Winterswijk 2020 -  2025 hier downloaden.  Klik hier voor de bijlagen van de Woonvisie Winterswijk 2020 -2025.

De woonvisie heeft ter inzage gelegen tot 22 juli 2020. U kunt geen zienswijzen meer indienen.