Vergadering Wmo-raad

De vergaderingen begint om 19.30 uur in ruimte 0.28 in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom.

Agenda vergadering 11 maart 2019

De volgorde van behandeling van de agendapunten kan gewijzigd worden.

  1. Opening
  2. Spreekrecht burgers
  3. Conceptverslag d.d. 10 december 2018
  4. Mededelingen/ingekomen stukken
  5. Terugblik en voortgang gesprekken met burgers in samenwerking met raadsleden in het kader van beleidsplan Wmo en Jeugd
  6. Inkoop hulpmiddelen
  7. Aandachtsvelden leden
  8. Samenstellen agenda volgend overleg
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De volgorde van behandeling van de agendapunten kan gewijzigd worden.

Spreekrecht publiek en meer informatie

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over de vergaderingen, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom (secretaris Wmo-raad) via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.