Conceptverslag Wmo-raad 10 december 2018

Onderwerp vergadering: Wmo-raad overleg
Vergaderdatum: 10-12-2018
Locatie: Gemeentekantoor, vergaderzaal 0.28
Aanwezig: Bert Westra (voorzitter), Annemieke Megens, Marianne Verwey, Henny Wonink, Dorinda Lammers, Marjan Roerdinkveldboom, Karen van Wieren, Marloes Spijker, Rianne Stemerdink, Linda Brusse, Gea Rauwerdink, wethouder Saris
Afwezig met kennisgeving: Anneke van Nierop
Afwezig zonder kennisgeving: n.v.t.
Gasten: Dhr. Van der Zalm
Notulist: Joanne Slotboom

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mw. Van Nierop heeft zich voor vanavond afgemeld. Verder is dhr. Van der Zalm vanavond aanwezig als toehoorder. Hij is geïnterviewd in het kader van burgerparticipatie.

2. Presentatie cliëntervaringsonderzoek

Talitha de Boer van BMC is vanavond aanwezig om een presentatie te geven over de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp.

Wmo

Pagina 11, cliëntondersteuning: in de brieven met de uitnodiging voor het keukentafelgesprek (bij herindicatie) staat dat de cliënt gebruik kan maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook is er een telefoonnummer bij vermeld. Het is een idee om hier nog een toelichting bij te geven. Bijv. dat de cliënt ook een familielid mee mag nemen.    

Jeugdhulp

In het rapport ontbreekt het overzicht van de Achterhoekse gemeenten (bijlage 2). Deze bijlage wordt nagestuurd.

3. Spreekrecht burgers

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

4. Conceptverslag d.d. 29 oktober 2018

Tekstuele aanpassing:
Pagina 1, aanwezig: ‘Marloes Spijkers’ moet zijn ‘Marloes Spijker’.

Het conceptverslag wordt met inachtneming van deze wijziging goedgekeurd en vastgesteld.

5. Mededelingen / ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

6. Aanvraag innovatiefonds – toelichting door mw. Abbink en mw. Schuddebeurs

Mw. Schuddebeurs is vanavond aanwezig om de Wmo-raad te informeren over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040.

Wat is armoede?

Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiele, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien.

Oorzaken van armoede

 • Baanverlies
 • Opvoeding, generatie-armoede
 • Geen opleiding
 • Student
 • Pensioen
 • Nieuwkomer
 • Ziekte
 • Overlijden partner
 • Scheiding

Waarom de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040?

Doel: iedereen doet mee in Winterswijk!

Wat levert het verminderen van armoede op?

 • Meer levensgeluk, minder stress
 • Betere gezondheid
 • Kinderen en volwassenen kunnen beter meedoen
 • Minder segregatie in de samenleving
 • Op termijn: minder ondersteuning nodig zoals een uitkering en bijzondere bijstand
 • Minder psychische klachten
 • Goed voor de economie (beter opgeleid personeel, mensen hebben meer te besteden)

Planning

Fase 1 Definitie, beeld 2040 en wie doet mee (oktober 2018 t/m maart 2019)
Fase 2 Samen van denken naar doen (april t/m juni 2019)
Fase 3 Aan de slag! (vanaf juli 2019)

Financiën

Inzet trekker opgave armoede 12 uur per week € 36.000
Inzet leden projectgroep 24 per week € 53.800
Inzet ondersteuning 4 uur per week € 6.200
Inzet communicatie 4 uur per week € 33.200
Kosten organiseren bijeenkomsten   € 4.000
Totaal   € 133.200

 

Van het Rijk is een budget van € 43.200 ontvangen. Voor het resterende bedrag van € 90.000 wordt een beroep gedaan op het innovatiefonds.

Dhr. Wonink merkt op dat de alle kosten personeelskosten zijn. Mw. Abbink: dat klopt, dit zijn ambtelijke uren.

De Wmo-raad gaat akkoord met de aanvraag voor het innovatiefonds.

De Wmo-raad stelt het op prijs om af en toe een update te ontvangen over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040.

7. Vacature Wmo-raad

Vanavond is het de eerste vergadering voor mw. Brusse. Ze stelt zichzelf kort voor. Daarna wordt er een rondje gedaan zodat de andere leden zichzelf kunnen introduceren.

De voorzitter voegt er nog aan toe dat er unaniem voor mw. Brusse is gekozen.

8. Beleidskader Wonen met zorg (beoordelingskader)

Het beleidskader Wonen met zorg is inmiddels vastgesteld in de raadsvergadering. Hier is nog een motie op binnengekomen: hoe willen we omgaan met nieuwe initiatieven als er sprake is van wonen met zorg (24-uurszorg)? Vorig jaar is hier al een beleidskader over geschreven. Toen heeft de raad ook een opdracht meegegeven: als er nieuwe initiatieven zijn, wat zijn dan de afwegingen om te bepalen welke initiatieven wel en welke niet door kunnen gaan. Daarbij de vraag of hier een afwegingskader voor kan worden opgesteld. Dat is dit beoordelingskader geworden.

In de raad is ook een motie aangenomen om te kijken naar de duurzaamheid van de plannen en dit ook mee te nemen in de score. Verder was er een amendement ingediend over het beleidskader Wonen met Zorg van vorig jaar. Voor de huisvesting van ouderen met een 24 uurszorgvraag is een  tijdelijke stop gezet voor twee jaar, met daarbij de afspraak dat in 2019 vraag en aanbod opnieuw in beeld worden gebracht. Het amendement verzocht de stop voor wat betreft de ouderenhuisvesting er per direct af te halen. Dit amendement heeft het niet gehaald.

De Wmo-raad wordt niet genoemd in het overzicht van de betrokken partijen bij de totstandkoming van het beoordelingskader. Reden hiervoor is dat de Wmo-raad wel is uitgenodigd voor de bijeenkomsten, maar geen van de leden heeft deze bijeenkomsten bijgewoond. De Wmo-raad is wel op de hoogte gehouden. Dit staat ook in het B&W-advies.

9. Eerste ervaringen burgerparticipatie

De voorzitter heeft aan de sollicitanten gevraagd of ze mee wilden werken aan de interviews. Hier ging iedereen mee akkoord.

Mw. Roerdinkveldboom heeft haar eerste gesprek afgelopen woensdag gehad. Mw. Rauwerdink was ook bij dit gesprek aanwezig, alsmede een raadslid. Tijdens dit gesprek werd een mantelzorger geïnterviewd. Aanstaande woensdag volgt het tweede gesprek.  

Mw. Rauwerdink vult aan dat zij en raadslid mw. Zomer een gesprek hebben gevoerd met dhr. Van der Zalm. Dit was een prettig en open gesprek, aldus dhr. Van der Zalm.

Op het gebied van jeugd hebben de eerste gesprekken inmiddels ook plaatsgevonden.  

Mw. Lammers geeft aan de Winterswijkse cliënten bij IrisZorg in Doetinchem zitten. Kunnen zij dan wel deelnemen aan de interviews? Zij staan immers niet in Winterswijk ingeschreven. Mw. Rauwerdink: als de cliënten uit Winterswijk komen en ze willen meewerken aan een interview, kan mw. Lammers deze namen gewoon doorgeven.

De doelgroep van mw. Megens mag gerust ondersteuning meenemen bij een individueel gesprek. Dus ook het verzoek aan mw. Megens om namen door te geven als er cliënten zijn die mee willen werken.  

10. Stand van zaken inkoop Sociaal Domein

Hulp bij huishouden
Zorgkompas heeft aangegeven haar medewerkers en werkzaamheden over te dragen aan Miep (Multi Inzetbaar Efficiënt Professioneel) per 1 januari 2019. De inwoners van Winterswijk zijn hier inmiddels over geïnformeerd. Zorgkompas blijft in eerste instantie nog wel betrokken en eindverantwoordelijke. De medewerkers gaan 1 op 1 over. Zij behouden de rechten en plichten zoals ze hadden bij Zorgkompas.

Met aantal partijen vinden nog gesprekken plaats. Gelijktijdig vinden er marktconsultaties met aanbieders plaats over de tarieven voor 2019. De insteek is de tarieven aan te passen in juli 2019.

11. Inkoop hulpmiddelen (onder voorbehoud)

Er is een marktconsultatie geweest met de grote partijen. Zij hebben aangegeven dat de implementatieperiode vier maanden kost. De contracten met Medipoint liepen tot 1 juli 2019. Deze worden verlengd tot 1 november 2019 om de implementatieperiode goed vorm te kunnen geven.

12. Vaststellen vergaderdata 2019

 • 14 januari
 • 11 maart
 • 15 april
 • 20 mei
 • 24 juni
 • 9 september
 • 28 oktober
 • 9 december

13. Etentje Wmo-raad

Mw. Slotboom zal een Datumprikker versturen om tot een datum voor het etentje te komen (eind januari/begin februari).

14. Samenstellen agenda volgend overleg

Mw. Slotboom stuurt enige tijd voorafgaand aan de vergadering een e-mail rond om agendapunten te inventariseren.

15. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Dit is de laatste vergadering van dhr. Wonink. Wethouder Saris overhandigt hem een boeket bloemen als dank voor zijn jarenlange inzet bij de Wmo-raad. Ook de voorzitter bedankt dhr. Wonink voor de afgelopen jaren Wmo-raadswerk.

Ook mw. Brusse krijgt een boeket bloemen om haar welkom te heten bij de Wmo-raad.

16. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.