Start bestemmingsplanprocedure rondweg Oeding

6 juli: Informatieavond bestemmingsplanherziening voor de aanleg van het Nederlandse deel van de rondweg om Oeding.

Burgemeester en wethouders starten deze zomer de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan voor de aanleg van het Nederlandse deel van de rondweg om Oeding. Voorafgaand aan de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan wil het college belanghebbenden informeren over de stand van zaken.

Voor de realisatie van de rondweg om Oeding wordt op Nederlands grondgebied circa 470 meter weg en een rotonde aangelegd. Hiertoe wordt de Blankersweg een tiental meters in westelijke richting verlegd. Ze vormt in de nieuwe situatie een parallelweg aan de westzijde van de rondweg. De Kottenseweg wordt aan beide zijden van de nieuwe rotonde enigszins voor een totale lengte van circa 15-175 meter verlegd, met het oogpunt deze verkeerskundig optimaal te laten aantakken op de rotonde. Aan de Kottenseweg vinden voor het overige geen fysieke reconstructies plaats.

Al in 1995 heeft de gemeenteraad toegezegd te willen meewerken aan het Duitse plan voor een rondweg om Oeding. Eind 2006 is hierover een overeenkomst gesloten tussen de Duitse overheid, de provincie en de gemeente. De voorliggende bestemmingsplanherziening is gebaseerd op een door Strassenbau NordRhein Westfalen uitgewerkt plan. In 2009 heeft een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn welkom op donderdag 6 juli om 18.00 uur in de Jakobi Halle, Pfarrer-Becker-Straße 11 in Oeding.