Gemeenteraad neemt besluit over gewijzigde Bomenverordening

In de openbare raadsvergadering van donderdag 23 februari buigt de gemeenteraad zich over de gewijzigde Bomenverordening.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het kappen van bomen in tuinen en op erven grotendeels vergunningsvrij te maken. Het voorstel geldt voor bomen met een maximale stamomtrek van 100 centimeter. Voor het kappen van bomen met een omtrek van meer dan 100 centimeter blijft een vergunning nodig. Dat geldt ook voor karakteristieke erfbeplanting met eiken, beuken, lindes, kastanjes en walnootbomen op erven in het buitengebied.

Het voorstel past bij het streven van de gemeenteraad naar minder regelgeving. Volgens het college is de beeldbepalende en cultuurhistorische waarde van relatief kleine bomen in tuinen en op erven beperkt en is het niet nodig deze bomen nog langer te beschermen door het aanvragen van een vergunning.

Behalve het versoepelen van de regels voor het kappen van bomen is de Bomenverordening ook aangepast aan de nieuwe Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking is getreden. De Bomenverordening is hoofdzakelijk van toepassing op bomen in de bebouwde kom. Voor bomen buiten de bebouwde kom geldt in veel gevallen een vergunningsplicht op grond van de bestemmingsplanvoorschriften.

De gewijzigde Bomenverordening is op woensdag 8 februari behandeld in de commissie Samenleving. Verschillende raadsfracties hebben daar vragen gesteld over de verordening en aangegeven dat de nieuwe regels duidelijk moeten worden gecommuniceerd als de verordening wordt vastgesteld. Op donderdag 23 februari neemt de raad hierover een besluit.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).

> Agenda openbare raadsvergadering 23 februari 2017