Vuur stoken, snoeihout verbranden

Direct regelen

Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren of groenafval verbranden op uw terrein? Voor het stoken van vuur moet u toestemming (oftewel ontheffing) vragen aan de gemeente.

Aanvraag

U kunt online, via het formulier 'Snoeihout verbranden', ontheffing vragen voor het stoken van vuur.

Voorschriften verbranden snoeihout

Voor het stoken van snoeihout op het terrein waar het is vrijgekomen gelden een aantal voorschriften:

 • het terrein is gelegen buiten de bebouwde kom;
 • degene die snoeihout verbrandt dient hierop voldoende toezicht uit te oefenen ter voorkoming brandgevaar;
 • het verbranden mag geen gevaar, overlast of hinder opleveren voor de omgeving;
 • alleen het verbranden van snoeihout is toegestaan;
 • bij het aansteken van de brandstapel mag geen gebruik gemaakt worden van vloeibare brandstoffen;
 • de hoeveelheid gelijktijdig te verbranden snoeihout mag niet meer bedragen dan 25 m³;
 • met betrekking tot de plaats van verbranding dienen de volgende afstanden in acht genomen te worden:
  • Bij hoeveelheden tot 5 m³
   • tenminste 25 meter afstand van bomen, struiken, sloten, oppervlaktewater en wegen;
   • tenminste 50 meter afstand van gebouwen en brandbare- en of bij brand gevaar opleverende (vloei)stoffen;
  • Bij hoeveelheden van 5 m³ tot 25m³
   • tenminste 50 meter afstand van bomen, struiken, sloten, oppervlaktewater en wegen;
   • tenminste 100 meter afstand van gebouwen en brandbare- en of bij brand gevaar opleverende (vloei)stoffen;
 • alle aanwijzingen en/of bevelen van de politie, de brandweer en/of de gemeentelijke handhavers dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Paasvuur, vreugdevuur of groenafval verbranden bij droogte

De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) kan in geval van droogte een code oranje of rood afkondigen. Houdt daarom de natuurbrand-thermometer van de VNOG voordat u wilt verbranden goed in de gaten op de website van de VNOG. Is er een code rood of oranje afgekondigd, dan dient u de afstanden uit onderstaande tabel, naast de eerder in deze ontheffing aangegeven afstanden, in acht te nemen (In bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha):

 • Maximale omvang brandstapel 0-5 m³:
  • afstanden tot natuurbrandgevaarlijk gebied bij windsnelheid van 4 m/s: 50 meter
  • afstanden tot natuurbrandgevaarlijk gebied bij windsnelheid van 6 m/s: 100meter
  • afstanden tot natuurbrandgevaarlijk gebied bij windsnelheid van 8 m/s: 150 meter
  • afstanden tot natuurbrandgevaarlijk gebied bij windsnelheid van 11 m/s: 450 meter
 • Maximale omvang brandstapel 5-25 m³:
  • afstanden tot natuurbrandgevaarlijk gebied bij windsnelheid van 4 m/s: 100meter
  • afstanden tot natuurbrandgevaarlijk gebied bij windsnelheid van 6 m/s: 150 meter
  • afstanden tot natuurbrandgevaarlijk gebied bij windsnelheid van 8 m/s: 200 meter
  • afstanden tot natuurbrandgevaarlijk gebied bij windsnelheid van 11 m/s: 500meter

In geval van droogte en een windkracht van meer dan 11m/s dient het evenement te worden uitgesteld of afgeblazen.

Bezwaar maken

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u zich niet in deze beslissing kunt vinden, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken.

Bodemverontreiniging

De verbrandingsresten kunnen stoffen bevatten die de bodem verontreinigen. Wij adviseren u met klem eventuele verbrandingsresten af te voeren naar een verwerkingsbedrijf van bedrijfsafval dat voldoet aan de in dat kader gestelde wettelijke eisen.

U dient de eigenaren van de grond - voor zover deze grond niet uw eigendom is - van het risico van bodemverontreiniging in kennis te stellen.