Concept ‘Energievisie Winterswijk 2016’

De energievisie geeft aan wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn en geeft concrete acties om het doel te bereiken

De concept ‘Energievisie Winterswijk 2016’ is de opvolger van de beleidsnota ‘Duurzaam Winterswijk’ uit 2008. Na het ondertekenen van het Akkoord van Groenlo in 2013 staan we als gemeente voor een grotere opgave: Energieneutraal in 2030 in plaats van 2050.

De wil en het enthousiasme in de Winterswijkse samenleving om de stap naar duurzaam te maken, zijn breed aanwezig te zien aan het aantal duurzame initiatieven dat zich reeds heeft aangediend of momenteel in ontwikkeling is en het aantal inwoners/ ondernemers dat al aan de slag is gegaan met het verduurzamen van hun huis/ bedrijfspand. Dit is echter nog niet genoeg om op koers te blijven richting energieneutraal in 2030.

De energievisie geeft aan wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn en geeft concrete acties aan voor het bereiken van dit gestelde doel.

Hoe het begon: Charette in 2015

In februari 2015 is een charette gehouden om samen met de inwoners, instellingen en bedrijven in (de omgeving van) Winterswijk en de commissieleden ruimte richting te geven aan een energieneutraal Winterswijk in 2030. De uitkomsten van deze avond zijn verwerkt in de bijgevoegde concept energievisie.

Inspraakavond 1 november 2016

Op dinsdag 1 november was er een bijeenkomst voor genodigden en belangstellenden. Tijdens de inspraakavond werd onder andere de concept energievisie gepresenteerd door mevrouw Lesley ter Maat (beleidsmedewerker duurzaamheid). Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de verdieping op de thema's windenergie, zonne-energie, bio-energie, energiebesparing en overige onderwerpen. De input van deze avond is meegenomen in het verdere proces.

De presentatie en het verslag van de inspraakavond kunt u vinden op de pagina 'documenten en presentaties Energievisie Winterswijk'.

Vervolg na de inspraakavond

Het proces rondom de vaststelling van de energievisie is gewijzigd. Dit naar aanleiding van de geuite wensen tijdens de commissievergadering Ruimte van 5 oktober 2016. Op 14 november 2016 heeft het presidium een besluit genomen over het verder te volgen proces. Er is besloten om een extra openbare expertavond te organiseren begin 2017.

Openbare expertavond

De openbare expertavond, die primair bedoeld was voor er voor raads- en commissieleden, vond plaats op 15 februari 2017 in de Theaterzaal van het Gerrit Komrij College. Ook inwoners van Winterswijk en andere belangstellenden waren welkom.Tijdens deze bijeenkomst gaven deskundigen een ‘hoorcollege’ over de thema’s energieopwekking, besparing en de energiemix. Raads- en commissieleden en ook andere aanwezigen hadden gelegenheid om na ieder hoorcollege vragen te stellen ter verduidelijking van de behandelde onderwerpen. Deze expertavond was niet bedoeld als discussieavond, maar stond vooral in het teken van informatie- en kennisoverdracht.

De presentaties werden gegeven door:

De inhoud van de presentaties kunt u vinden op de pagina 'documenten en presentaties Energievisie Winterswijk'.

Ook plaatsen wij zo snel mogelijk de basisvragenlijst die ten grondslag lag aan de expertavond, inclusief de volledige beantwoording door de alle experts.

Vervolg proces naar de vaststelling van de energievisie

De expertavond op 15 februari aanstaande was één van de stappen uit het proces naar de vaststelling van de uiteindelijke energievisie. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt de conceptenergievisie naar aanleiding van de expertavond door het college aangepast. De doelstelling van energieneutraliteit in 2030 blijft gehandhaafd. Vervolgens wordt over de (eventueel aangepaste) conceptvisie een inspraakavond gehouden waarbij inwoners en organisaties gelegenheid wordt geboden om te reageren op het (aangepaste) concept. Tijdens die inspraakavond is er voldoende ruimte voor discussie. Deze inspraakavond vindt plaats op donderdag 30 maart 2017. Raads- en commissieleden hebben tijdens de inspraakavond een luisterend oor. Naar aanleiding van de inspraakavond kan het college indien nodig of wenselijk, opnieuw enkele wijzigingen aanbrengen. Hierna wordt de conceptvisie – via de commissie Ruimte – voorgelegd aan de gemeenteraad. Nadat de raad met de conceptvisie heeft ingestemd, wordt deze ter inzage gelegd.

Zienswijze

Inwoners hebben daarna nog eens de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen gedurende een periode van zes weken. Na afloop van deze periode worden eventuele reacties verwerkt en wordt de definitieve energievisie opgesteld. Deze wordt – via de commissie Ruimte – ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen zowel tijdens de openbare commissievergaderingen als raadsvergaderingen gedurende het gehele traject inspreken.