Concept ‘Energievisie Winterswijk 2016’

De energievisie geeft aan wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn en geeft concrete acties om het doel te bereiken

De concept ‘Energievisie Winterswijk 2016’ is de opvolger van de beleidsnota ‘Duurzaam Winterswijk’ uit 2008. Na het ondertekenen van het Akkoord van Groenlo in 2013 staan we als gemeente voor een grotere opgave: Energieneutraal in 2030 in plaats van 2050.

De wil en het enthousiasme in de Winterswijkse samenleving om de stap naar duurzaam te maken, zijn breed aanwezig te zien aan het aantal duurzame initiatieven dat zich reeds heeft aangediend of momenteel in ontwikkeling is en het aantal inwoners/ ondernemers dat al aan de slag is gegaan met het verduurzamen van hun huis/ bedrijfspand. Dit is echter nog niet genoeg om op koers te blijven richting energieneutraal in 2030.

De energievisie geeft aan wat er nodig is om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn en geeft concrete acties aan voor het bereiken van dit gestelde doel.

Hoe het begon: Charette in 2015

In februari 2015 is een charette gehouden om samen met de inwoners, instellingen en bedrijven in (de omgeving van) Winterswijk en de commissieleden ruimte richting te geven aan een energieneutraal Winterswijk in 2030. De uitkomsten van deze avond zijn verwerkt in de bijgevoegde concept energievisie.

Inspraakavond 1 november 2016

Op dinsdag 1 november heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor genodigden en belangstellenden. Tijdens de inspraakavond werd onder andere de concept energievisie gepresenteerd door mevrouw Lesley ter Maat (beleidsmedewerker duurzaamheid). Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de verdieping op de thema's windenergie, zonne-energie, bio-energie, energiebesparing en overige onderwerpen. De input van deze avond wordt meegenomen in het verdere proces.

Presentaties en verslag inspraakavond

Vervolg na de inspraakavond

Het proces rondom de vaststelling van de energievisie wordt gewijzigd. Dit naar aanleiding van de geuite wensen tijdens de commissievergadering Ruimte van 5 oktober jongstleden. Op 14 november heeft het presidium een besluit genomen over het verder te volgen proces. Er is besloten om een extra openbare expertavond te organiseren eind januari / begin februari 2017.  Tijdens deze avond laten verschillende experts hun licht te schijnen op de voorliggende concept-energievisie. Indien gewenst wordt de concept-energievisie naar aanleiding van de input van deze avond aangepast worden. Vervolgens wordt deze aan het college van burgemeester en wethouders, de commissie Ruimte en gemeenteraad ter instemming voorgelegd. Inwoners kunnen zowel tijdens de openbare commissievergadering als de raadsvergadering inspreken. Na goedkeuring krijgen inwoners de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen gedurende een periode van zes weken. Na deze periode worden de eventuele inspraakreacties verwerkt en wordt een definitieve energievisie opgesteld. Deze wordt ter vaststelling voorgelegd aan college van burgemeester en wethouders, de commissie Ruimte en gemeenteraad. Inwoners kunnen wederom zowel tijdens de openbare commissievergadering als de raadsvergadering inspreken.

Documenten