Sociaal domein

Informatie decentralisatie Wmo, werk en inkomen, jeugdhulp | Eén gezin één plan

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen bij de Rijksoverheid en de provincie hoorden. Naast bestaande taken heeft de gemeente nieuwe taken op het gebied van de Wmo en van werk en inkomen gekregen en is de gemeente verantwoordelijk voor alle Jeugdhulp.

Dit proces wordt de decentralisatie of transitie sociaal domein genoemd. De decentralisatie van deze drie beleidsterreinen heeft plaatsgevonden omdat de gemeente het dichtst bij de inwoners staat en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kan leveren.

De nieuwe verantwoordelijkheden hebben betrekking op:

  • de transitie van het hele gebied van de jeugdzorg;
  • de overheveling van de begeleiding Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • de invoering van de Participatiewet ter vervanging van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong.

Een gezin, een plan

Deze decentralisatie biedt kansen om de zorg beter te organiseren. Het uitgangspunt is: één gezin, één plan’. Gezinnen en individuen hebben daar baat bij. Deze aanpak werkt ook kostenbesparend. Dat is ook nodig want de overheveling van taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten ging gepaard met aanzienlijke kortingen op de gemeentelijke budgetten. Dit betekent dat de activiteiten op het gebied van de drie decentralisaties effectiever en efficiënter georganiseerd moeten worden.

'De kracht van Winterswijk'

De uitgangspunten zijn opgenomen in het document ‘De kracht van Winterswijk’ dat op 30 oktober 2013 is vastgesteld in de gemeenteraad. Dit is het Winterswijkse kader voor de transformatie van het sociaal domein. In dit document wordt uitgebreid ingegaan op de drie transities, de regionale samenwerking, de Winterswijkse visie, de praktische uitwerking van deze visie en de kracht van de Winterswijkse samenleving.

In Winterswijk hanteren we het uitgangspunt dat iedereen naar vermogen meedoet. We streven naar een vitale gemeente waarin een groot deel van de inwoners zichzelf redt, regie kan voeren over zijn leven en zelf in zijn onderhoud kan voorzien; hij heeft voldoende zelforganiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Mensen die dit niet kunnen, bieden we ondersteuning gericht op zelfredzaamheid. We doen daarin wat nodig is. We spelen in op initiatieven in Winterswijk en waarderen en stimuleren actieve deelname van inwoners. We mobiliseren de kracht van onze inwoners en delen onze verantwoordelijkheid als overheid met inwoners en organisaties.

Informatie Rijksoverheid

Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl.