De gemeente Winterswijk heeft een Atlas Omgevingskwaliteit en is voornemens deze door te ontwikkelen. Het is een ICT-oplossing die vragen van eindgebruikers over concrete plekken beantwoordt met inzicht in de ruimtelijke kwaliteiten op die plek en het beleid dat daar geldt. Doelgroepen zijn burgers, ondernemers, instellingen en hun adviseurs (extern) en ambtenaren, bestuurders en politici (intern). Voor de opdracht is een budget van € 45.000 beschikbaar.

De doorontwikkeling betreft drie delen van de Atlas:

  • In plaats van één beleidsnota alle beleidsnota’s van de gemeente ontsluiten.
  • In plaats van enkele tientallen kaartlagen over omgevingskwaliteit alle relevante kaartlagen ontsluiten die in het publieke domein beschikbaar zijn. Dat zijn er honderden.
  • Verbeteringen doorvoeren in de bediening door eindgebruikers en beheerders.

Voor alle drie toevoegingen geldt: de doorontwikkeling van de Atlas mag niet ten koste gaan van de performance. Deze moet minimaal op het niveau van de huidige oplossing blijven.

Eisen aan de opdrachtnemer

Cruciaal is de bekendheid met de volgende zaken om de doorontwikkeling te kunnen uitvoeren:

  • Neo4j database
  • GQL
  • Geodata, GIS, en geoservers, waaronder in ieder geval ArcGis en shapefiles
  • Rest-API’s
  • Structr
  • Java

De Atlas moet voldoen aan de Europese richtlijn EN 301 549 op het gebied van toegankelijkheid. Bij livegang laat de gemeente Winterswijk de Atlas toetsen door een toegankelijkheidsexpert. Eventuele issues die binnen de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen, worden door de opdrachtnemer opgelost.

De doorontwikkeling geschiedt op basis van agile development. Oplevering van het eindproduct uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022.

Procedure

Als u aan alle voorwaarden kunt voldoen die hier opgesomd zijn, en u belangstelling heeft om de doorontwikkeling uit te voeren, maak ons dat dan uiterlijk 15 juli 2022 kenbaar via e-mail inkoop@winterswijk.nl. U ontvangt dan na verstrijken van de termijn een offerteaanvraag. U heeft daarna dan nog tot en met 15 augustus 2022 om met ons in gesprek te gaan over de opdracht en een voorstel in te dienen.