Op donderdag 21 april 2022 is er een openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 16.00 uur en is op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Agenda openbare vergadering

 • Opening en vaststelling agenda
 • Verslag en actielijst vergadering 10 februari 2022
 • Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 • B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 • Stand van zaken nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit en rol ACH – Loes Wielink 
 • Vervolgacties archeologische beschrijvingen – Kees Meinderts
 • Vervolgacties aardkundige beschrijvingen – Kees Meinderts
 • Rol ACH en Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland, oa. Routing aanvragen
 • Agendapunten volgende vergadering
 • Rondvraag
 • Sluiting vergadering

Wilt u aanwezig te zijn als toehoorder tijdens deze vergadering, mailt u naar dan naar Marieke Navis om u aan te melden via het mailadres mnavis@winterswijk.nl.