• Prijs: € 249.875 kosten koper, exclusief 21% BTW
  • Adres: Parallelweg bedrijfskavel 
  • Kadastraal Perceel: Winterswijk H 12098
  • Huidig gebruik: Bedrijfskavel    
  • Bestemming: Bedrijventerrein
  • Perceelgrootte: 1.998 m2
Kaartje ligging kavel Parallelweg met grenzen bouwvlak en bouwgrenzen. Bouwhoogte: 9 meter

Download de afbeelding (PNG, 249 kB)

Dit kavel ligt op een zichtlocatie aan de Parallelweg en heeft een grootte van 1.998 m2. Het maakt onderdeel uit van het gebied Vèèneslat Noord. Het kavel wordt als geheel verkocht. De maximale bouwhoogte is 9 meter conform het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg'. 
Bestemming: Bedrijventerrein. Milieucategorie 1 t/m 3.1 en gedeeltelijk 3.2
Kavelprijs: € 125/m2 exclusief BTW

De kavel wordt bouwrijp geleverd met bijhorende bodemonderzoeken. Het is de verantwoordelijkheid van koper een omgevingsvergunning aan te vragen. 

Selectie

Om de geïnteresseerden te beoordelen gaat de gemeente met onderstaande selectiecriteria werken voor dit kavel:

  • De geïnteresseerde koper dient te voldoen aan de voorwaarden omtrent de kavelafmeting en -prijs; 
  • De geïnteresseerde koper dient te realiseren conform het vigerende bestemmingsplan; 
  • De geïnteresseerde koper dient  tenminste sinds 1-1-2020  een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vestiging te hebben in de gemeente Winterswijk, zodat er invulling kan worden gegeven aan de wens om lokale partijen hier te vestigen; 
  • De geïnteresseerde koper dient het kavel en de daarop te realiseren bebouwing bij voorkeur voor tenminste  75% in eigen gebruik te nemen en aan te wenden ten behoeve van haar normale en eigen bedrijfsvoering. Het geniet tevens de voorkeur dat (gedeeltelijke) doorverkoop en/of verhuur aan derden door de koper een ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering van de geïnteresseerde koper. 

Als zich meerdere geïnteresseerden melden die voldoen aan de genoemde criteria, wordt er geloot tussen deze geïnteresseerden.

Om de voortgang in deze trajecten te bewaken, hanteren wij een termijn van 28 kalenderdagen na publicatie tot en met 13 december 2022 om uw interesse kenbaar te maken.

De eigendomsoverdracht zal plaats vinden na 1  januari 2023. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet over te gaan tot verkoop indien er zich, op basis van bovenstaande selectiecriteria, geen geschikte koper meldt.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.