Beleidsstukken die niet op www.overheid.nl(externe link) staan kunt u opvragen bij de gemeente via gemeente@winterswijk.nl.

Openbare orde en veiligheid

 • Coffeeshopbeleid
 • Preventie en handhaving Alcoholwet

Financiën

Begrotingen en jaarrekeningen vindt u in ons webarchief.

Detailhandel

 • Detailhandelsvisie

Verkeer, vervoer en beheer openbare ruimte

 • Parkeervisie centrum
 • Verkeersstructuurplan
 • Uitvoeringsprogramma parkeren

Kunst, cultuur, monumentenzorg

 • Cultuurnota
 • Wi'j doet t samen Erfgoednota

Huisvesting arbeidsmigranten

 • Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten

Onderwijs en kinderopvang

 • Beleidsnota VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 • Beleidsregels Buitenschoolse opvang voor kinderen met ondersteuningsbehoefte

Stedelijke vernieuwing en inrichting openbaar gebied

Landelijk gebied

 • Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
 • Landgoederen in Winterswijk
 • Beleids-en actienota vrijetijdseconomie
 • Evaluatie landgoederenbeleid
 • Nota Verblijfsrecreatie Winterswijk
 • Landschapsontwikkelingsplan
 • Kadernota Achterhoekse erven veranderen
 • Horeca als nevenfunctie bij hoofdfunctie in buitengebied Winterswijk
 • Paardenhouderijen in het buitengebied van de gemeente Winterswijk
 • Eindrapport Gebiedsuitvoeringsprogramma (GUP)
 • Nota uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied van Winterswijk
 • Beleidsnota bovenplans verevenen
 • Beleidsplan aardkundige waarden(externe link)

Sport en sportaccommodaties

 • Sportnota