De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we de energie die we binnen de bebouwde omgeving gebruiken, duurzaam moeten opwekken. Hiervoor heeft Winterswijk minimaal 50 hectare aan zonneparken nodig.

Ruimte om meters te maken

Een zonnepark drukt een stempel op hoe we de woonomgeving ervaren en gebruiken. Daarom heeft de gemeente een Beleidskader voor zonneparken en zonnevelden(externe link). Het beleidskader geeft initiatiefnemers van zonneparken de ruimte meters te maken, samen met omwonenden en met oog voor het cultuurhistorische landschap. Het beleidskader zorgt ervoor dat er snel duidelijkheid is over de kansen van een zonnepark op een specifieke locatie. Ook stuurt het aan op burgerparticipatie. Uitgangspunt is dat omwonenden voor 25 tot 50 procent financieel mee kunnen doen.

Inzet op behoud landschap en benutten van kansen

Zonneparken realiseren in het Nationaal Landschap van Winterswijk is een hele opgave. Vooral het coulisselandschap is kwetsbaar. Dit cultuurhistorische landschap moet behouden blijven. Bij het ontwikkelen van een zonnepark moeten we hier rekening mee houden. Ons beleid richt zich vooral op behoud van het landschap en het benutten van kansen. We grijpen de komst van zonneparken aan om het oude landschap te herstellen en om andere waarden toe te voegen. Er zijn landelijk al goede voorbeelden waarbij zonneparken belangrijk bijdragen aan de biodiversiteit en ook aan het toerisme. Aan de rand van bebouwing zijn er ook volop kansen om middels zonneparken de leefbaarheid te vergroten.

Handreiking zonneparken en zonnevelden Winterswijk

Aanvullend op het beleidskader heeft de gemeente een Handreiking zonneparken en zonnevelden laten opstellen (2019). Deze Handreiking biedt bouwstenen en inspiratie om de ruimtelijke vraagstukken van de energietransitie te laten samenvallen met landschapsbehoud en -versterking.

De Handreiking zonneparken en zonnevelden vindt u op werkaanwinterswijk/duurzaamheid(externe link).

Meer over duurzaamheid in Winterswijk

Kijk op Werk aan Winterswijk(externe link). Op dit digitale plein delen we lokaal kennis en ervaringen over duurzaamheid en de overgang naar duurzame energie.