Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment worden onze bestemmingsplannen vervangen door 1 omgevingsplan voor de hele gemeente.

Het wijzigen van een bestemming, bijvoorbeeld van agrarisch naar wonen, vraagt om een goede voorbereiding en kost tijd. Zowel voor de initiatiefnemer als voor de gemeente. De tijd tot 1 januari 2024 is te kort om nog nieuwe verzoeken tot wijzigen van het bestemmingsplan te kunnen verwerken. U kunt daarom geen nieuw verzoek meer indienen voor het wijzigen van een bestemmingsplan. Meer informatie leest u op de pagina Omgevingswet.

Lopende verzoeken

Voor lopende verzoeken maken we in sommige gevallen een uitzondering. In deze gevallen mogen initiatiefnemers in 2023 de noodzakelijke onderzoeken nog aanleveren. Daarbij moet wel duidelijk zijn dat de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 haalbaar is. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met en na instemming van de gemeente.

Omgevingsvergunning

U kunt ook een omgevingsvergunning aanvragen. We behandelen een aanvraag volgens de huidige regelgeving als u deze vóór 1 januari 2024 indient. Vergunningsaanvragen die u na 1 januari 2024 indient, vallen straks onder de Omgevingswet.

Meer informatie

Neem bij nieuwe bouwplannen contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent. In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet.