Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment worden onze bestemmingsplannen vervangen door 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Met de nieuwe wet kan de gemeente geen nieuwe bestemmingsplannen meer in procedure brengen. Wilt u volgens de huidige regels een bestemming wijzigen? U heeft nog tot 1 september de tijd om alles aan te leveren. 

Het wijzigen van een bestemming, bijvoorbeeld van agrarisch naar wonen, vraagt om goede voorbereiding en kost tijd. Zowel voor de initiatiefnemer als voor de gemeente. Omdat de Omgevingswet gaat gelden vanaf 1 januari 2024, kiezen wij ervoor om geen nieuwe bestemmingsplanprocedure meer te starten tussen 1 september 2023 en 1 januari 2024. Dit geeft ons genoeg tijd om alle lopende verzoeken goed te beoordelen.

Nieuwe verzoeken

Nieuwe verzoeken kunnen we nog behandelen en beoordelen volgens de huidige regelgeving wanneer u vóór 1 september 2023 het complete ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente indient. Dit is inclusief alle noodzakelijke onderzoeken. Het ontwerpbestemmingsplan moet namelijk vóór 1 januari 2024 ter inzage gelegd worden om het plan nog in procedure te brengen op basis van de huidige regelgeving.

Lopende verzoeken

Voor lopende verzoeken maken we in sommige gevallen een uitzondering. In deze gevallen mogen initiatiefnemers ook ná 1 september 2023 de noodzakelijke onderzoeken aanleveren. Daarbij moet wel duidelijk zijn dat de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 haalbaar is. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met en na instemming van de gemeente.

Omgevingsvergunning

U kunt ook een omgevingsvergunning aanvragen. Een aanvraag behandelt de gemeente volgens de huidige regelgeving als deze vóór 1 januari 2024 is ingediend. Vergunningsaanvragen die u na 1 januari 2024 indient, vallen straks onder de Omgevingswet.

Meer informatie

Neem bij bouwplannen contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent. In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet. Wilt u uw plan volgens de huidige regelgeving laten behandelen? Kom dan snel in actie!