Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de raadsommissies. Het gaat daarbij om een breed scala aan werkzaamheden zoals:

  • de voorbereiding, organisatie en verslaglegging van raads- en commissievergaderingen;
  • ambtelijke ondersteuning en advisering van raadsleden en fracties bij de uitoefening van hun taken, bijvoorbeeld bij het indienen van moties, amendementen, schriftelijke vragen en initiatiefvoorstellen;
  • het organiseren van rondetafelgesprekken, werkbezoeken, presentatiebijeenkomsten etc.
  • de ambtelijke ondersteuning van het presidium en van verschillende werkgroepen; en
  • het beheer van het Raadsinformatiesysteem (RIS).

Daarnaast is de griffie de intermediair tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie en is zij ook de vraagbaak voor burgers over activiteiten en vergaderingen van de gemeenteraad.

De griffie helpt u graag bij alle vragen die met de gemeenteraad te maken hebben.
Bijvoorbeeld, als u informatie wilt over vergadertijden, agenda's, gebruik van het inspreekrecht etc.
U kunt contact met de griffie opnemen via e-mail: griffie@winterswijk.nl of via telefoonnummeer 0543 543 543.

De griffie bestaat uit de volgende medewerkers:
Maarten Hollander, raadsgriffier
Floor Jansen, commissiegriffier
Truus Grevers, secretaresse

Zoeken

Volg ons