Raadscommissies

De gemeenteraad van Winterswijk heeft twee raadscommissies ingesteld, te weten de commissie Ruimte en de commissie Samenleving. Het gaat hierbij  om raadscommissies in de zin van artikel 82 van de Gemeentewet. De beide commissies hebben tot taak de besluitvorming in de raad voor te bereiden en vormen tevens een platform voor overleg met het college. De commissieleden hebben net als raadsleden een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Commissieleden worden door de raad benoemd. Iedere fractie is met twee of drie leden vertegenwoordigd in elke raadscommissie. Commissieleden zijn doorgaans raadsleden. Ook niet-raadsleden kunnen echter commissielid zijn. Voor het totaal van de raadscommissies kunnen per fractie maximaal vier niet-raadsleden worden benoemd.

Burgers hebben spreekrecht tijdens commissievergaderingen. Insprekers mogen bovendien mee discussiëren tijdens de behandeling van het onderwerp, waarover zij hebben ingesproken. Commissievergaderingen zijn een geschikt platform voor burgers om hun opvattingen aan de politiek kenbaar te maken. Commissievergaderingen zijn daarvoor - in zijn algemeenheid - beter geschikt dan raadsvergaderingen, omdat de fracties ná een commissievergadering nog gelegenheid hebben hun standpunten te herzien voordat de definitieve behandeling in de raadsvergadering plaatsvindt. Voor informatie over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon 0543 543 543.

Vergaderschema 2016 voor gemeenteraad, raadscommissies en presidium.
 

Presentaties nieuwe stijl in commissievergaderingen

Vanaf september 2010 worden geen presentaties meer gehouden in de reguliere vergaderingen van de raadscommissies. Daartoe is besloten omdat vaak overvolle agenda’s daarvoor te weinig tijd boden.
De behoefte aan presentaties is echter onverminderd. Deze presentaties worden echter op aparte avonden gehouden.

Bij het onderdeel presentaties vindt u meer informatie. Daar treft u ook het overzicht aan van data, die voor presentaties zijn gereserveerd in 2016, met vermelding van de onderwerpen voor zover deze al bekend zijn.
 

Zoeken

Volg ons