Op basis van het Akkoord van Groenlo stelde de gemeenteraad in juni 2017 de Energievisie Winterswijk vast. Inwoners, instellingen en bedrijven hebben hier vanaf 2015 mede richting aan gegeven. Doel: een energieneutraal Winterswijk in 2030 (exclusief het gemotoriseerd vervoer), met oog voor de waarden van het Nationaal Landschap.

De Trias Energetica van Winterswijk

De belangrijkste uitgangspunten zijn samengevat in de zogenaamde ‘Trias Energetica’.

  1. Bespaar waar het kan. Immers wat je aan energie bespaart, hoef je ook niet op te wekken.
  2. De energiebehoefte die overblijft, moet schoon opgewekt worden met zon, restwarmte, geothermie, biomassa en andere bronnen waar draagvlak voor is.
  3. Als blijkt dat de schone opwek bronnen ontoereikend zijn om in 2030 energieneutraal te zijn, dan wordt met de partners in de Achterhoek besproken welke andere opties buiten grenzen van Winterswijk en van de Achterhoek mogelijk zijn om tijdig energieneutraal te worden.

Geen grootschalige windprojecten

Gelijktijdig met het vaststellen van de energievisie heeft de gemeenteraad een zogenaamd moratorium aangenomen op grootschalige windprojecten. Dit betekent dat plannen of initiatieven voor grootschalige windprojecten (met een ashoogte van meer dan 10 meter) in Winterswijk niet in behandeling of procedure genomen worden. Dit moratorium geldt voor onbepaalde tijd, waarbij vanaf 1 januari 2023 periodiek een evaluatie plaatsvindt.

Onderzoek energiefonds

Het college heeft gelijktijdig met het vaststellen van de energievisie besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar de invulling van een Winterswijks energiefonds. Dit fonds moet bijdragen aan de realisatie van duurzame besparingsmaatregelen in de gemeente, door initiatiefnemers geld te bieden.

Meer over duurzaamheid in Winterswijk

Kijk op WerkaanWinterswijk. Op dit digitale plein delen we lokaal kennis en ervaringen over duurzaamheid en de overgang naar duurzame energie.