Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Onze wethouders in het nieuwe college

In de serie Dit zijn uw nieuwe wethouders: wethouder Sandra Metaal-ten Dolle

De gemeenteraad van Winterswijk heeft vier wethouders benoemd en geïnstalleerd: Sandra Metaal-ten Dolle, Gosse Visser, Wim Wassink en Elvira Schepers-Janssen. Samen met burgemeester Joris Bengevoord vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2022-2026. In hun coalitieakkoord legden de coalitiepartners vast met welke onderwerpen zij aan de slag willen. Nadrukkelijk willen ze dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. Samen aan de slag is dan ook de titel van het coalitieakkoord.

Behalve wethouder is mevrouw Metaal-ten Dolle ook eerste locoburgemeester. Zij stelt zich graag aan u voor.

Wethouder Metaal-ten Dolle.

Wethouder Metaal, hoe ziet ‘thuis’ er bij u uit?

Thuis is met mijn man Remco en onze kinderen: een zoontje van bijna vier en een dochtertje van ruim één. Een gezin met jonge kinderen in combinatie met het wethouderschap is een flinke uitdaging. Het bewaken van de balans tussen werk en privé wordt hierdoor extra belangrijk.  
Sinds vorig jaar wonen we in onze nieuwbouwwoning in de buurtschap Woold. Daar ben ik ook geboren en getogen. Het traject om onze woning in dit buitengebied te bouwen duurde ruim tien jaar. In die periode hebben we achtereenvolgens drie keer een traject gestart bij de gemeente. Uiteindelijk konden we in 2020 beginnen met de nieuwbouw volgens de rood-voor-roodregeling. Achteraf gezien was het niet erg dat het wat langer heeft geduurd. Zo konden we flink sparen en is het plan alleen maar mooier geworden.

Wat zijn uw hobby’s?

In mijn vrije tijd rijd ik graag paard en ben ik regelmatig te vinden bij de Hippische Vereniging. Ik wil graag zelf paarden bij huis hebben. We zijn druk bezig met het klaarmaken van de stallen en de rijbaan. We doen zo veel mogelijk zelf. Met onze twee kinderen en deze nieuwe baan heb ik voorlopig geen tijd voor andere hobby’s. Vanwege mijn wethouderschap heb ik afscheid genomen van mijn bestuurswerk in het verenigingsleven, ook om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Wat houdt uw portefeuille in?

Die is zowel naar binnen als naar buiten gericht. Naar binnen gaat het om de gemeentelijke organisatie, dienstverlening en financiën. Deze onderwerpen vloeien mooi in elkaar over en zijn nauw met elkaar verbonden. Samen vormen ze de noodzakelijke basis om de plannen van het college te kunnen uitvoeren. Gezien mijn werkervaring zijn het bovendien logische onderwerpen voor mijn portefeuille. Ook de wijkgerichte aanpak en cultuur zitten in mijn portefeuille, net als de Omgevingswet en inwonersparticipatie. Ik heb zin om met al deze verschillende onderwerpen aan de slag te gaan. Het openbaar bestuur is nieuw voor mij: ik kom van buiten de politiek met een frisse blik gemeenteland binnen.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en hoezo?

Dat is voor mij toch wel thuis. Daar vind ik rust, ruimte en vrijheid. Vrijheid betekent voor mij dat ik me niet beperkt voel door mijn omgeving. Ik heb enkele jaren in de bebouwde kom gewoond in een leuke buurt. Ik heb het daar erg naar mijn zin gehad, maar ik merkte dat ik ging fluisteren als ik in de tuin zat. Ik ben opgegroeid op een boerderij en was simpelweg niet gewend dat mensen konden meeluisteren. Sommige mensen moeten er niet aan denken te wonen waar ik woon: te afgelegen, te weinig reuring, te veel onderhoud. Ik voel me juist bevoorrecht om weer buitenaf te wonen.

Waarmee wilt u als eerste aan de slag?

Waarschijnlijk met de interne organisatie, omdat we met al onze plannen hiervan afhankelijk zijn. We willen verder professionaliseren, voortbouwend op de organisatieontwikkeling die al gaande is. Ook dienstverlening hoort daarbij. Een ander aandachtspunt is hoe de gemeente een aantrekkelijke werkgever kan zijn en blijven. Want ook in gemeenteland is de krapte op de arbeidsmarkt enorm. We hebben mensen nodig om onze plannen waar te maken.  
Ik vind het belangrijk dat we beseffen dat we er zijn voor de inwoners. Dat vraagt van ons dat we met hen samenwerken en actief meedenken. En dat we ons ervan bewust zijn welke invloed ons werk heeft achter de voordeur. Ook hoe we communiceren is belangrijk: met aandacht voor de inhoud én de toon van de boodschap.
Deze week al ga ik met de begroting aan de slag, zodat we de financiële impact van onze plannen goed in beeld krijgen. Genoeg te doen, dus!

Meer informatie over de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.

Met voorrang investeren in zonnepark Arresveldweg

Ten westen van Winterswijk ligt zonnepark Arresveldweg. Het gloednieuwe zonnepark is ongeveer 7 hectare groot en produceert duurzame energie voor zo’n 2.000 huishoudens. Ontwikkelaar Statkraft wil zoveel mogelijk samenwerken met de omgeving. Inwoners van gemeente Winterswijk krijgen voorrang bij het investeren in dit zonnepark via de website van One Planet Crowd: opc.to/winterswijk. Van 4 tot 11 juli kunnen ook andere inwoners van de Achterhoek zich aanmelden en na 11 juli is inschrijven mogelijk voor de rest van Nederland. Hier lees je meer over het aanmelden en het inschrijven.

LEEF, hét loket voor de leefomgeving

Afbeelding van het loket LEEF. Het loket is voor alle vragen over de leefomgeving.

Vragen over bouwen, openbare ruimte en vergunningen in
de fysieke leefomgeving? Neem contact met ons op.
T: (0543) 543 530 van 9.00 tot 13.00 uur. E: LEEF@winterswijk.nl.

Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 14 juni 2022 de volgende besluiten genomen.

Terugblik door fractievoorzitters

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de extra raadsvergadering van dinsdag 14 juni 2022.

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Tijdens deze bijzondere raadsvergadering was het dan eindelijk zover. Formateur Frank Roerdinkholder presenteerde exact 91 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie bestaande uit Voor Winterswijk, CDA en PvdA.
Tijdens het formatieproces hebben wij tijdens de vele gesprekken met verenigingen, organisaties, de gemeentelijke organisatie en politieke partijen veel waardevolle informatie opgehaald. Al deze mooie gesprekken vormen samen met de vertaling van de verkiezingsvoorkeur van de inwoners van Winterswijk een belangrijk onderdeel voor het coalitieprogramma op hoofdlijnen.

Het motto ‘Samen aan de slag’ dekt de lading van dit akkoord op hoofdlijnen. Een akkoord dat veel ruimte biedt voor ideeën en inbreng van anderen met als doel het oppositie - coalitie denken te doorbreken. Na de presentatie waren zoals gebruikelijk de oppositiepartijen aan zet om met een positief kritische blik hun oordeel te vellen en mooie aanvullingen te geven op het coalitieakkoord.  

Bij een nieuwe coalitie hoort natuurlijk een nieuw college. Deze avond werden dan ook de nieuwe wethouders beëdigd. Namens ‘Voor Winterswijk’ zijn dat wethouder Visser en Metaal-ten Dolle. Wethouders Wassink en Schepers-Janssen zullen namens het CDA en PvdA zitting nemen in het nieuwe college.
Namens ‘Voor Winterswijk’ kijk ik uit naar een plezierige samenwerking met raad en college.
Voor meer informatie zie ook: https://voor-winterswijk.nl

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Daar waar we de vorige raadsvergadering afsloten met het afscheid van onze griffier, konden we deze bijzondere raadsvergadering beginnen met de beëdiging van onze interim-griffier, Els Boers. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes en werkplezier.

Bij de bespreking van het coalitieakkoord heeft Wim Wassink aangegeven wat voor het CDA belangrijke punten zijn; een betrouwbare en dienstbare overheid, het belang van verenigingen en voorzieningen waaronder Zwembad Jaspers, iedereen kan meedoen, voldoende woningen ook in de buurtschappen, bestrijden van (energie)armoede en veel aandacht voor een mooi en leefbaar buitengebied met een gezonde agrarische sector.
Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat veel onderwerpen nog niet uitgewerkt en in detail bekend zijn. Het college kan daardoor samen met inwoners, instellingen, bedrijven en de gemeenteraad op zoek gaan naar de beste ideeën. Daar is nu ruimte voor. Het coalitieakkoord heet niet voor niets ‘Samen aan de slag’!

Na de bespreking kon onder andere Wim Wassink worden geïnstalleerd als wethouder. Zijn vrijgekomen plek in de raad is ingenomen door Steven Vuijk. We wensen de nieuwe college- en raadsleden veel succes met hun taak. Met weer een volledig college én gemeenteraad kunnen we nu volop aan het werk voor Winterswijk!
Voor meer informatie zie ook: https://www.cda.nl/gelderland/winterswijk/

Fractie Morgen

De fractie van Morgen heeft geen terugblik aangeleverd.
Voor meer informatie zie ook: https://morgen.team/

Fractie D66

Na maanden van zorgvuldig onderhandelen heeft D66 gemengde gevoelens. Aan de ene kant zijn wij blij dat de tijd genomen is om zorgvuldig te onderhandelen en niet te overhaast, aan de andere kant hadden wij graag de onderhandelingen in de openbaarheid gezien. Veel partijen gooien ons voor de voeten dat openbare onderhandelingen een onmogelijke opgave is. Echter nu het akkoord op tafel ligt zijn er veel verbazingen. De harde streep komt er niet door het industrieterrein aan de Misterweg, zoals beloofd door Voor Winterswijk. Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt op klimaatbeleid, laat staan op jeugdzorg of het sociaal domein. Als de onderhandelingen in het openbaar op inhoud gevoerd worden, dan kan de kiezer ook zien welke partij als eerste en wat weggeeft voor wat. Dit zorgt voor de gewenste transparantie.
Echter begrijpen wij de keuze van onderhandelen achter gesloten deuren ook, maar dan hadden wij in het akkoord ook duidelijke heldere keuzes verwacht. D66 sprak zich uit over deze keuzes in de raadsvergadering. Het is niet dat wij als D66 het oneens zijn met alle keuzes, maar juist met het gebrek aan keuzes in het voorliggende akkoord. Waar gaat Winterswijk naar toe, blijft de grote vraag voor D66?

Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Wessel Lammers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

De raadsvergadering van 14 juni was voor de PvdA bijzonder in meerdere opzichten. Allereerst omdat het de eerste keer was dat de raad bijeenkwam na het overlijden van oud-PvdA raadslid Bernhard Harfsterkamp. Hier werd aan het begin van de raad passend bij stil gestaan. Wij zijn Bernhard dankbaar voor alles wat hij voor de partij en de Winterswijkse samenleving heeft gedaan en betekend.

Na een korte inleiding over het formatieproces door formateur Frank Roerdinkholder volgde een inhoudelijke discussie over het coalitieprogramma ‘Samen aan de slag’. De PvdA-fractie heeft de afgelopen tijd mogen meeschrijven aan dit coalitieprogramma en is tevreden om te zien dat er meerdere concrete plannen zijn opgenomen om Winterswijk socialer en eerlijker te maken. Zo wordt er gestart met basisbanen, wordt de Winterswijk-pas geïntroduceerd, worden er maatregelen genomen om flink meer betaalbare woningen te realiseren in Winterswijk en is er aandacht voor de sterk stijgende energiekosten en de energiearmoede die dit veroorzaakt.

Verder werd in deze raadsvergadering mevrouw Schepers-Janssen opnieuw benoemd als wethouder. Zij zal de komende vier jaren Werk & Inkomen, Onderwijs, Jeugdzorg, Economie, Centrum en de opgave ‘Iedereen doet mee’ in haar portefeuille krijgen. De PvdA-fractie wenst wethouder Schepers-Janssen en de andere nieuwe wethouders veel succes toe!
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.pvda.nl

Erwin te Selle, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB)

HET KAN, DUS TOCH, WEL!
Dat was wat ik dacht na het lezen van het coalitieakkoord. Bijna aangenaam verrast kunnen we vaststellen dat de inhoud van dit akkoord vrijwel overeenkomt met de plannen van de vorige coalitie. Van de extreme standpunten voor en tijdens de verkiezingen is vrijwel niets met dezelfde stelligheid hierin terug te vinden. Van tevoren was u zo duidelijk. Alles moest anders. Alles kon zó veel beter. En nu? Zo zwart/wit en zo spraakmakend als de standpunten van Voor Winterswijk en het CDA vóór de verkiezingen waren, zo ongelooflijk grijs, nietszeggend en saai is dit akkoord uiteindelijk geworden. En helaas is daarmee dan ook die nieuwe visie Voor Winterswijk, waar van tevoren zo mee gekoketteerd werd, een schaap in wolfs kleren gebleken. Het lijkt er bijna op of de coalitie zich nu pas realiseert dat bouwen aan de toekomst van ons dorp, én echte verantwoordelijkheid nemen, een heel stuk moeilijker is en meer lef vraagt dan vrijblijvend te roepen dat alles beter moet. En wij vragen ons af wat de kiezer van VW, CDA en PvdA hier de komende jaren van gaat vinden.
Kortom, u mag de komende jaren een structureel positief, maar wel kritische houding verwachten in onze benadering van collegevoorstellen en we zullen niet schromen ze daar waar nodig middels amendementen en moties te verbeteren.
Voor meer informatie zie ook https://winterswijksbelang.nl/

Casper Sonderen, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Deze raadsvergadering behandelde het nieuwe coalitieakkoord dat geschreven is door Voor Winterswijk, CDA en PvdA. Zij presenteerden hun plannen voor de komende vier jaar. De VVD complimenteerde de partijen met de goede intenties die ze voor onze gemeente hebben. Echter, we zijn ook kritisch. Er worden namelijk amper duidelijke keuzes gemaakt. 24 keer spreekt het akkoord van “onderzoeken, heroverwegen of evalueren”, zonder gewenst einddoel. Dat zijn 24 onzekerheden voor onze inwoners. Enkele voorbeelden: Eerder werd beloofd dat het bedrijventerrein aan de Misterweg niet doorging, terwijl er nu valt te lezen dat het toch nog niet wordt geschrapt. Bij WoooW (voorheen ‘Cultuurkwartier’) worden uitwerkingen van twee varianten afgewacht, waarna eventuele andere alternatieven worden onderzocht. Welke alternatieven? En hoelang duurt dit alles? Omwonenden, Boogie Woogie, de bibliotheek en de WUh weten nu nog niet waar ze aan toe zijn. Bovendien wil de coalitie woningen, bedrijven, extra groen, parkeerplaatsen en voldoende water allemaal binnen de bebouwde kom, en 140 hectare zonneveld in het buitengebied realiseren. Hoe past dat allemaal in onze bebouwde kom? Krijgen we flats en hoogbouw? Een coalitieakkoord met een uitgestoken hand en op hoofdlijnen is goed, maar ook hoofdlijnen kunnen een visie geven. Die visie en duidelijkheid ontbreek volgens ons.
Voor meer informatie zie ook:https://winterswijk.vvd.nl/

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Kievietsweg
Door de aanleg van leidingen is de Kievietsweg tot en met 29 juli tussen de Achterweg en Lageweg afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleiding voor voetgangers en fietsers.

Waliënseweg
In verband met het volksfeest van Huppel, Henxel en omstreken wordt de Waliënseweg afgesloten tussen de Huppelseweg en de Schaapsweg op 1 en 2 juli 2022. Ter plaatse wordt een omleiding aangegeven.

Narcisstraat
In verband met werkzaamheden is de Narcisstraat ter hoogte van perceelnummer Crocusstraat 40 van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli afgesloten voor al het verkeer.

Lopende maatregelen

  • Pasbree
  • Torenstraat
  • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
30 juniOpenbare raadsvergadering om 19.30 uur in raadzaal in het raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
1 juliEindfestival Een Nieuwe Tijd van 14.00 tot 20.00 uur in SSP-hal DRU Industriepark in Ulft. Gratis entree. Meer info: www.nieuwetijdachterhoek.nl
1 juliInloopspreekuur OV ambassadeurs van 14.00 tot 15.30 uur in bibliotheek Oost-Achterhoek, Parallelweg 5. Meer info: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
7 juliGreen Leaf bijeenkomst om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 4 juli via duurzaam@winterswijk.nl. Meer info: www.winterswijk.nl/nieuws

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten