Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Terugblik op de raad

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van 22 december 2022.

Morgen (André van Nijkerken)

Het was opnieuw een lange raadsvergadering en er stond niet eens veel op de agenda. Wel veel op het spel, zoals een besluit over cultuurcentrum Wooow. Een dossier waar al jaren over wordt gepraat, maar waarin daden tot nu toe uitblijven. En voorlopig blijft dat zo, want de coalitiepartijen besloten om opnieuw uitgebreid onderzoek te gaan doen naar betere en vooral goedkopere varianten. Opnieuw onderzoek dus, het zoveelste in een lange rij van onderzoeken waarmee de coalitie moeilijke besluiten telkens voor zich uitschuift. En dit keer vanwege de toekomstige exploitatie die niet binnen de financiële kaders past die de raad in de vorige bestuursperiode had vastgesteld. Kaders die veel te krap blijken te zijn, maar in plaats van die kaders bij te stellen gaan we dus opnieuw onderzoek doen. Om gek van te worden. De fractievoorzitter van Voor Winterswijk verdedigde deze keuze onder andere door te verwijzen naar mensen die hun energierekening niet kunnen betalen en dat we daarom dus niet zomaar aan cultuur meer geld kunnen uitgeven. Om vervolgens op dezelfde avond voor te stellen het net aangelegde Vrijheidspark te veranderen omdat het de verkeersdoorstroming verstoort en meer steen heeft dan groen. Alsof dat geen bakken met geld kost!

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen
Voor meer informatie zie ook: www.morgen.team(externe link) 

D66 (Loes ten Dolle)

Op de agenda stond de subsidieverordening Boogie Woogie en de ontwikkeling WoooW. In 2019 werd duidelijk dat de gemeente Aalten en Oost-Gelre uit Boogie Woogie stapten. Dit brengt kosten met zich mee, namelijk frictiekosten. D66 is van mening dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de frictiekosten hiervoor moet dragen. Om die reden dienden wij samen met Morgen, VVD en WB een amendement in om als gemeente de frictiekosten te dragen. Helaas stemde VW, CDA en de PvdA tegen dit voorstel. Boogie Woogie moet deze kosten nu zelf dragen. 

Ook stond WoooW/ cultuurkwartier op de agenda. Er is al veel onderzocht, de gebruikers waren duidelijk en daarom diende D66 samen met Morgen, VVD en WB een amendement in om nu te kiezen voor het scenario die tot stand is gekomen door de gebruikers. Ook de PvdA diende een amendement in die net als ons amendement vroeg om het maatschappelijk rendement te onderzoeken, in de schorsing van de vergadering heeft D66 geprobeerd om de amendementen samen te voegen met de PvdA. Helaas bleek de PvdA niet bereid om tot een compromis te komen. Het amendement is van tafel, nu maar hopen dat Winterswijk een gemeente blijft waar muziek in zit. 

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl(externe link)

Voor Winterswijk (Tom van Beek)

Dit was alweer de laatste raadsvergadering van 2022. Janet Poels stelde vragen over de veiligheid rond het GKC en Chiel Stemerdink over de verkeersafwikkeling t.a.v. de uitbreiding van de Rikker. Ook diende Voor Winterswijk twee moties in. De een pleitte voor versterking van het SKB door de inrichting van een goed regionaal samenhangend netwerk acute zorg in de Oost Achterhoek. 

De tweede motie ging over de beroerde verkeerssituatie en het ontbreken van groen in het Vrijheidspark. Verder stond de vergadering in het teken van de cultuursector. Zo beslisten wij over het terugdraaien van een bezuiniging  van €200.000 op de activiteiten van Boogie Woogie. Daarnaast zegde het college een borgstelling van bijna  vier ton toe om de ontslagkosten van voormalige muziekdocenten te vergoeden. Dat dit geld als borg i.p.v. harde contanten werd toegezegd leverde nogal wat discussie op. Voor Winterswijk is van mening dat wij de cultuursector niet in de kou mogen laten staan maar dat wij wel zorgvuldig met uw belastinggeld om dienen te gaan. 

Met de beslissing om voor het Cultuurkwartier twee extra varianten in of bij bestaande gebouwen uit te werken en met de aankoop van Steenfabriek de Vlijt kwam Voor Winterswijk op de valreep nog twee verkiezingsbeloften na.

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk
Voor meer informatie zie ook: https://voor-winterswijk.nl (externe link)

CDA (Sandra Prinsen)

Het CDA stemde in met het voorstel om steenfabriek De Vlijt aan te kopen. Na de sloop ontstaat weer ruimte voor Winterswijkse bedrijven die willen groeien. Bij de koopzondagen voor supermarkten stemden 15 raadsleden voor het CDA-amendement om op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag wél dicht te blijven, in tegenstelling tot het voorstel van het college om deze open te stellen. Hierdoor kan ook supermarktpersoneel de feestdagen blijven vieren.

Voor Boogie Woogie hebben we de forse bezuinigingen uit 2020 op de activiteitensubsidie teruggedraaid. Deze bezuinigingen liepen op tot €250.000,- per jaar. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat er komend jaar al €50.000 extra is. Voor de frictiekosten die zij mogelijk moeten betalen omdat Oost Gelre de subsidie heeft stopgezet, hebben we een garantstelling afgegeven. De Winterswijkse activiteiten kunnen daardoor altijd gewoon doorgaan.

In februari 2022 kregen wij de toezegging dat de jaarlijkse kosten voor het cultuurgebouw in WoooW (Bibliotheek, Boogie Woogie en WUh) rond de €1,2 miljoen per jaar zouden blijven. Dit blijkt niet realistisch en wordt al snel zeker €1,8 miljoen per jaar. Het CDA is voorstander van WoooW. Wel willen we een toekomstbestendig cultuurgebouw. Ook financieel. We stemden daarom in met een verdere vergelijking en zoektocht naar financieringsmogelijkheden. 

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl (externe link)

PvdA (Wessel Lammers)

Allereerst wenst PvdA Winterswijk u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Wij hopen dat u een fijne jaarwisseling heeft gehad! Tijdens de laatste raadsvergadering van 2022 stond het cultuurgebouw WoooW op de agenda. De PvdA is altijd voorstander van WoooW geweest. Kunst en cultuur verbindt, geeft betekenis aan het leven, inspireert en heeft tal van andere functies binnen onze samenleving. Boogie Woogie, de bibliotheek en de WUh doen belangrijk werk voor Winterswijk. Hier hoort goede huisvesting bij en dit mag wat de PvdA betreft ook wat kosten. Duidelijk moet hierbij wel zijn wat deze investering Winterswijk maatschappelijk oplevert. In de besluitvorming moeten financiële, technische én inhoudelijke aspecten worden meegewogen. Er moet een eerlijke vergelijking worden gemaakt waarin alles wordt meegenomen. Vanuit deze gedachte diende de PvdA tijdens raadsvergadering een amendement in. Doel hiervan is om de raad beter in staat te stellen de keuze over WoooW weloverwogen te kunnen maken. Dit amendement werd aangenomen. In het tweede kwartaal van 2023 zal de raad een definitief besluit gaan nemen over WoooW. De PvdA kijkt hiernaar uit. De planvorming rondom WoooW heeft lang genoeg geduurd en de cultuurpartners verdienen duidelijkheid.

Wessel Lammers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.pvda.nl (externe link)

VVD (Casper Sonderen)

Tijdens de raadsvergadering vond de meeste discussie plaats over het cultuurgebouw “Wooow” en over financiële hulp voor Boogie Woogie. Jarenlang is voor Wooow een prachtige, doeltreffende locatie op het Weurden in zicht geweest, wat direct een opwaardering van de locatie zou betekenen. De coalitiepartijen zitten hier alleen niet op te wachten. Zij besluiten na 6 jaar dat er ineens andere locaties onderzocht moeten worden, waardoor project wéér vertraging oploopt en er wéér gemeenschapsgeld uitgegeven moet worden aan dure onderzoeken. Dit is zonde, omdat we al weten dat een andere locatie geen zin heeft, zoals de drie kernpartners zelf aangeven. Waarom geeft de coalitie dan heel veel geld uit voor half werk, vraagt de VVD zich af? Waarom luistert de coalitie niet naar de organisaties die juist baat zouden moeten hebben bij dit project? Dat vroegen we ons ook af toen het ging over financiële hulp voor Boogie Woogie. De coalitie bleek helaas niet bereid om Boogie Woogie extra subsidie te geven voor frictiekosten, waardoor hun activiteiten en certificaat mogelijk in gevaar komen. Een voorstel voor die subsidie van D66, VVD, WB en Morgen mocht helaas niet baten. De VVD maakt zich na deze raad ernstig zorgen om het Winterswijkse cultuurleven.

Casper Sonderen, fractievoorzitter VVD Winterswijk
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl(externe link) 

Winterswijks Belang (Erwin te Selle)

De laatste vergadering van het jaar en de eerste waarin een verkiezingsbelofte werd ingelost door Voor Winterswijk! Na 3 jaar procesfrustreren en desinformatie verspreiden krijgen we toch misschien een woonkwartier en geen cultuurkwartier. Maar naast winnaars zijn er ook verliezers; de culturele sector met o.a. alle muziekverenigingen en het Weurden. Cultuur valt in dit college onder de wethouder financiën. Zij wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, maar dan wel van een voorstelling die WB niet wil bezoeken. Dit bleek bij beide agendapunten waar Boogie Woogie de boventoon voerde. Het is een foutieve perceptie dat cultuur een luxeproduct is. Kunst en cultuur zijn broodnodig, ze zijn zuurstof voor de samenleving. Dat moet je durven en willen uitleggen. Je moet een kader scheppen waarin talent zich kan ontwikkelen. WB is ervan overtuigd dat een samenleving zonder kunst en cultuur opdroogt. We zetten de toekomst van Boogie Woogie op het spel door niet de frictiekosten te subsidiëren en er wordt opnieuw zand in de machine gegooid bij de realisering van WoooW. Weer een onderzoek. Weer vertragen. Begin gewoon met de uitwerking van de 3.300m2 variant! De voor beide onderwerpen ingediende amendementen door de gezamenlijke oppositiepartijen werden echter door de coalitie weggestemd. 

Erwin te Selle, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB) 
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl(externe link)

Volgende gemeentenieuws

Volgende week 10 januari verschijnt het gemeentenieuws weer zoals u gewend bent.