Inhoud van het gemeentenieuws

Wees welkom op de Erfgoeddag Oost Achterhoek 2024
Gemeente Winterswijk vervangt zieke bomen in buitengebied
Meedoenregeling voor volwassenen
Terugblik op de raadsvergadering
Vergadering algemene raadscommissie 8 februari 2024
Agenda
Officiële bekendmakingen
Besluiten van het college van B en W

Wees welkom op de Erfgoeddag Oost Achterhoek 2024

Op donderdag 29 februari 2024 organiseren de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen een Erfgoeddag in het Vriezenhuis in Winterswijk Woold. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Met als motto ‘Wi-j doet ’t samen’ voeren de 3 gemeenten sinds 2017 samen erfgoedbeleid uit. Op de Erfgoeddag blikken we terug op de resultaten hiervan, besteden we aandacht aan de relatie tussen erfgoed en landschap én kijken we graag samen met u vooruit naar de komende beleidsperiode – uw ideeën zijn daarbij zeer waardevol!

Interessant en inspirerend programma

Het wordt een mooi evenement vol inspiratie, kennisdeling en ontmoetingen. U kunt luisteren naar enthousiaste sprekers, meedoen aan verrassende activiteiten, een bezoek brengen aan de gezellige informatie- en netwerkmarkt en nog veel meer. Aan bod komen verschillende thema’s zoals transformaties van Achterhoekse erven, water- en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes, erfgoed omgevingswetproof maken in ruimtelijke plannen en werven en behouden van vrijwilligers. Ook zijn de betrokken wethouders van de drie gemeenten aanwezig om met u in gesprek te gaan over de toekomst van het erfgoedbeleid.

PROGRAMMA

14.00  Inloop met koffie en thee
14.30  Wi-j doet ’t samen – plenaire aftrap met dagvoorzitter Angelique Kruger
15.00  Tijdens de hele dag kunt u terecht op de informatie- en netwerkmarkt
15.00  Middagprogramma met deelsessies
17.00  In gesprek met de wethouders
17.30  Genieten van een kleine maaltijd, verzorgd door Nel Schellekens
           Optie tot rondleiding Vriezenhuis  
18.30 Avondprogramma met deelsessies
20.00 Afsluiting van de dag

Meer informatie en aanmelden

Op de website van Erfgoed Oost Achterhoek(externe link) vindt u meer informatie, het volledige overzicht van de verschillende deelsessies, de tijden en hoe u zich kunt aanmelden. Aanmelden is verplicht en kan tót 16 februari 2024. De bijeenkomst is gratis.

Komt u ook?

Gemeente Winterswijk vervangt zieke bomen in buitengebied

Het buitengebied van Winterswijk is Nationaal Landschap. Een prachtig coulisselandschap vol met oude bomen die belangrijk zijn vanwege hun cultuurhistorische en ecologische functie. Daarom gaan we zorgvuldig om met het beheer van deze bomen. De gemeente onderhoudt in totaal zo’n 50.000 bomen, waarvan er ruim 40.000 langs wegen in het buitengebied staan. Twee derde van deze volwassen bomen is oud en een deel ervan gaat in kwaliteit achteruit. Hiervan gaan we 344 zieke of dode bomen verwijderen. Ze staan verspreid over het hele buitengebied en zijn te herkennen aan een groene stip op de stam.

De bomen bieden een leefomgeving aan veel verschillende planten- en dierensoorten. Daarom voeren we voordat we de zieke en dode bomen verwijderen een ecologisch onderzoek uit. Zo kunnen we als dat nodig is rekening houden met het leefgebied van dieren en planten.  In februari starten we met het kappen van de zieke en dode bomen en in het najaar van 2024 planten we voor elke verwijderde boom een nieuwe terug.

Meedoenregeling voor volwassenen

Bent u 18 jaar of ouder en woont u in de gemeente Winterswijk? En heeft u een laag inkomen (tot 100% bijstandsnorm)? Dan heeft u misschien recht op de Meedoenregeling voor volwassenen.

Als u recht heeft op de Meedoenregeling voor volwassenen ontvangt u een bedrag van € 150,- per persoon per jaar. Dit bedrag kunt u besteden aan activiteiten of producten die te maken hebben met sport of cultuur. Denk aan een abonnement op de sportschool, nieuwe sportkleding of een avondje naar het theater.

Inkomen

Op de website van Fijnder vindt u tot welk inkomen en vermogen u de Meedoenregeling kunt aanvragen. Een aanvraag doen voor de regeling(externe link) kan van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 via het aanvraagformulier op de website.

Vergadering algemene raadscommissie 8 februari 2024

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen(externe link) (of later terugkijken).

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 25 januari 2024.

VVD (Casper Sonderen)

Afgelopen donderdag spraken we over de huisvesting van arbeidsmigranten, uitstel van de evaluatie van het Winterswijkse verbod op windturbines, de zoektocht naar ongeveer 20 hectare bedrijventerrein en de Cultuurnota. Al die stukken hebben het, al dan niet in aangepaste vorm, gehaald. Bovendien stelde ons raadslid Nasim Morad nog vragen over de handhaving op de groei van verkeerd geplaatste fietsen in het dorp. Later op de avond diende Morgen een motie om de zoektocht naar nieuw bedrijventerrein stil te leggen. Dit verbaasde ons. Om 20:00 uur diezelfde avond stemde de partij nog voor de zoektocht naar bedrijventerrein, en nu om 23:30 uur waren ze ineens tegen. In de afgelopen twee jaar, zelfs in december nog, is veelvuldig over dit onderwerp gesproken en hebben ze steeds voor gestemd. Hoe kun je dan nu, net nu we aan de slag willen gaan en na 10 jaar zorgvuldig nadenken en onderzoeken, ineens tegen zijn? Nieuw bedrijventerrein realiseren is nooit leuk. Tegelijkertijd moeten we dankzij vergrijzing de balans tussen werkende en gepensioneerde Winterswijkers herstellen, anders kunnen we onze voorzieningen niet overeind houden. Als een partij een alternatief plan heeft horen wij dat graag, maar we hebben hem na 10 jaar onderzoek nog niet kunnen bespeuren.

Casper Sonderen, fractievoorzitter VVD Winterswijk(externe link)

CDA (Sandra Prinsen)

Een volle eerste raadsvergadering van 2024! Het college deed een mededeling over landelijke bezuinigingen op het Gemeentefonds, waaruit alle gemeenten betaald worden. Dit kan grote financiële gevolgen gaan hebben voor Winterswijk.
Wij stelden raadsvragen over de gevolgen van de Spreidingswet voor Winterswijk. We hebben meer plaatsen voor asielzoekers dan volgens de wet nodig is. Hierover worden afspraken gemaakt in de regio en hierdoor heeft de gemeente mogelijk recht op een extra financiële Rijksuitkering.
Wim Elferdink voerde het woord over de beleidsnotitie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het onderwerp leidde tot veel discussies. Wij vinden echter goede huisvesting voor iedereen belangrijk en stemden daarom vóór het voorstel mét een evaluatie.
Steven Vuijk besprak de evaluatie van het moratorium voor windturbines. Omdat er nieuwe landelijke normen komen, was het voorstel om de evaluatie uit te stellen tot 2026. We steunden het amendement (D66) om al te starten met het Plan van Aanpak en de evaluatie in 2025 als de normen bekend zijn.
Tot slot sprak ik over de startnotitie als voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota. We willen aansluiten op de behoeftes van inwoners, met name ook jongeren. En daarnaast ons verenigingsleven versterken. Nu start de participatie, we zijn benieuwd naar de uitkomsten!

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk(externe link)

Winterswijks Belang (Jan Pleiter)

Centraal stond de huisvesting van arbeidsmigranten: de bouw van grote wooncomplexen voor 150 mensen. Zo groot als bijvoorbeeld de Berkhof.  Bedoeld voor alleen arbeidsmigranten. Met apart toezicht, speciale leef- en woonregels en geen integratie.
Wij hebben gepleit om dit onderwerp van de agenda te halen, omdat er onduidelijkheid is over neveneffecten, locaties, grootte, tweederangsburgers, behoefte én omdat er een gebrek is aan woningen voor Winterswijkse inwoners. Er is geen urgentie en het past niet bij de Winterswijkse maat.
Wij wilden meer meegenomen worden in de afwegingen en de achtergronden die aan de beleidsnotitie ten grondslag lagen. Uiteindelijk steunde alleen de fractie van Morgen ons verzoek.
Zelden is zo'n delicaat onderwerp zó snel door de procedure gegaan. Geen overleg met de inwoners van Winterswijk. Maar snel ging het deze raadsvergadering niet: de meeste fracties hadden terecht veel vragen en bedenkingen.  Een citaat van de coalitie deze avond: 'Wij varen in de mist'.  Toch is de meerderheid van de raad na een mondelinge beantwoording van de vragen (die ook weer veel vragen hebben opgeroepen) overtuigd geraakt dat dit de goede weg is. Winterswijks Belang houdt haar hart vast, want wij vinden dat dit niet bij de Winterswijkse maat past.

Jan Pleiter, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB)(externe link)

D66 (Loes ten Dolle)

Het jaar 2024 ging van start met een debat over de huisvesting van arbeidsmigranten. Wat D66 betreft staat de mens en hun waarden centraal. Momenteel hebben we veel vacatures die niet vervuld kunnen worden. In onze zorg, techniek, logistiek en landbouw hebben we de extra mensen hard nodig. Mensen die in Winterswijk werken, moeten - ongeacht werk of opleiding - goed kunnen wonen.  
Ook stond er een uitstel van de evaluatie van het verbod op windmolens op de agenda. Voor D66 is het belangrijk dat we onze kostbare tijd niet verliezen bij het halen van onze klimaatdoelstellingen. D66 diende succesvol een amendement in, om nu al een plan van aanpak en onderzoeksvragen op te stellen voor de evaluatie. Ook een motie, om nu te onderzoeken of een betere wind/zon-balans de problematiek op netcongestie kan verlichten, werd unaniem aangenomen.
Positief nieuws is dat er wordt gestart met een nieuwe Cultuurnota, want wat D66 betreft verdient Winterswijk meer dan een ‘zesjescultuur’. Onze culturele sector moet sterk blijven en de juiste prioriteiten moeten gekozen worden. Daarom dienden wij samen met WB succesvol een amendement in, om de prioriteiten bij het uitvoeren van de cultuurnota op te nemen in de Cultuurnota.

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk(externe link)

Morgen (André van Nijkerken)

In regionaal verband is afgesproken dat Winterswijk voor de periode tot 2040 op zoek gaat naar 20 hectare nieuw bedrijventerrein. Dit om aan verwachte toekomstige vraag te kunnen voldoen. Lokale uitbreidingsbehoeften moeten bij voorkeur lokaal worden ingevuld. Als dat niet lukt, kan en mag naar regionale bedrijventerreinen worden gekeken. Tot zover prima en had Morgen geen bezwaar. Want het gaat dus om de lokale zoektocht en of wij zelf vinden of in ons Nationaal Landschap nog plek is voor nieuw bedrijventerrein. En daar gaat het mis, want die lokale zoektocht wordt uitgevoerd zonder visie op de toekomstige bedrijvigheid van Winterswijk. Een bedrijvigheid die ons Nationaal Landschap liefst zoveel mogelijk ontziet. Een bedrijvigheid die de juiste mix van mensen vraagt, passend bij wat de Winterswijkse samenleving nodig heeft. Veel partijen zien de genoemde 20 hectare als een doel op zich dat per se op Winterswijks grondgebied gerealiseerd moet worden. Extra asfalt dus, voor extra dozen waar we dan arbeidsmigranten in gaan zetten zonder fatsoenlijke huisvesting op een woonmarkt die toch al overspannen is. Om nog maar te zwijgen van de natuur die er beroerd aan toe is. Waar zijn we mee bezig? Daarom heeft Morgen aan de noodrem getrokken. Wordt vervolgd!

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen(externe link)

Voor Winterswijk (Tom van Beek)

Één van de bespreekstukken was het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.  Ook bij  Winterswijkse bedrijven zijn arbeidsmigranten werkzaam. Hoeveel exact is niet bekend, maar het zou ongeveer tussen de vierhonderd en zeshonderd personen gaan. Een deel van deze mensen is ook woonachtig in Winterswijk maar woont ook (vaak onder slechte omstandigheden) in andere gemeenten in Nederland en Duitsland. Mede daarom is er vanuit het Winterswijkse bedrijfsleven de vraag gekomen om duidelijk beleid voor de huisvesting van deze groep mensen. Ook Voor Winterswijk onderstreept het standpunt dat deze hardwerkende groep mensen recht hebben op goede en betaalbare woonruimte. Wij vinden dat het beleid niet teveel ruimte moet bieden. Zo voorkomen wij dat veel werknemers die niet in Winterswijk werkzaam zijn zich hier vestigen.
Ook is de kans groot dat er in de toekomst door verandering van het werkaanbod een omslag komt van laagbetaalde migranten naar kennis- en zorgmigranten. Voor Winterswijk heeft daarom een amendement ingediend waarin wij het beleid zo aangepast hebben, dat er geen vergunningen voor meer dan vijftien jaar verstrekt worden. Ook moet het college de aanvragen voor initiatieven, die aan meer dan zestig mensen woonruimte bieden, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen.

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk(externe link)

PvdA (Max van Eck)

Vandaag spraken we als gemeenteraad over de startnotitie voor de aanstaande Cultuurnota, het beleidsstuk waarin de gemeente in grote lijnen haar culturele ambities uiteenzet. De voorliggende startnotie was enkel het startschot, waarin werd gevraagd speerpunten aan te wijzen voor de toekomstige nota.  
Hierop werden een tweetal amendementen van de PvdA aangenomen, waarin we oog trachten te houden voor doorontwikkeling van onze culturele infrastructuur en de zeilen willen bijzetten voor onze jeugd. Vooral over onze jeugd maken wij ons zorgen. Wij zien een kloof tussen het culturele aanbod en de behoefte die leeft onder jongeren. Het dichten hiervan is geen gemakkelijke opgave, maar we zien uit naar mogelijke oplossingen in de nieuwe Cultuurnota.
Daarnaast bleek aan het begin van de vergadering dat opnieuw(!) het gevaar zich opdoet dat het Rijk zal korten op onze financiën. Dit zet alle ambities onder druk, inclusief die op cultuur. Het eerlijke verhaal is dat we daarom geen gouden bergen kunnen beloven. Dit benadrukten zowel de mede-indieners, de VVD, als wijzelf bij de behandeling van ons gezamenlijke amendement.  
Wij roepen de Haagse formerende partijen op tot een heroverweging. Wees spaarzaam met (nog) verdere bezuinigingen op het gemeentefonds: zet onze gemeentes niet financieel op slot!

Max van Eck, fractievoorzitter PvdA Winterswijk(externe link)

Agenda

Datum              Omschrijving
8 februariVergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.
8 februariOpenbare vergadering Commissie Omgevingskwaliteit om 18.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. Wenst u aanwezig te zijn als toehoorder tijdens deze vergadering neemt u dan contact op met Marieke Navis om u aan te melden, mnavis@winterswijk.nl.
8 februariVergadering cliëntenraad Fijnder(externe link) van 19.30 tot 21.30 uur aan de Batterij 12 in Groenlo. Vergadering bijwonen? Aanmelden kan via clientenraad@fijnder.nl.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Paasvuren

Op 31 maart en 1 april 2024 worden weer de traditionele paasvuren ontstoken. Voor het ontsteken van een paasvuur is een ontheffing nodig. De ontheffing kunt u digitaal aanvragen tot uiterlijk 24 maart 2024. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.