Gemeenteraad

Om de 4 jaar kiest u – als u achttien jaar of ouder bent en in de gemeente Winterswijk woont – uw gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gekozen raadsleden vertegenwoordigen vier jaar lang uw belangen. Anders gezegd: raadsleden laten uw stem horen als er belangrijke besluiten worden genomen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid in de gemeente Winterswijk. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid en besluit welke plannen het college van burgemeester en wethouders moet uitvoeren en controleert of dit op de afgesproken manier en op tijd gebeurt.

In de gemeenteraad van Winterswijk zitten 21 raadsleden, elk raadslid heeft stemrecht in de gemeenteraad. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie in de raad. In de gemeenteraad van Winterswijk zijn 7 fracties vertegenwoordigd. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad komt eens in de maand bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze raadsvergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en neemt de gemeenteraad besluiten. Op de agenda staan akkoordstukken (onderwerpen waarover meteen gestemd wordt) en bespreekstukken (onderwerpen waarover het gesprek plaatsvindt). De meeste onderwerpen worden eerst in een vergadering van een raadscommissie besproken, voordat het onderwerp in de raadsvergadering wordt behandeld.

De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad en de burgemeester vormen het presidium. Het presidium stelt de voorlopige agenda's voor de raadsvergaderingen vast. De verslagen van de vergaderingen van het presidium vindt u op de pagina Verslag presidium.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U heeft de mogelijkheid om in te spreken tijdens een raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert in het Raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. In de vergaderkalender kunt u zien wanneer de gemeenteraad vergadert en vindt u de agenda en de vergaderstukken.

U kunt de raadsvergaderingen live meekijken via internet. Daarnaast is het mogelijk vergaderingen terug te kijken.

Heeft u vragen over de vergaderingen van de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl).