Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de algemene raadscommissie en het politiek forum. Het gaat daarbij om een breed scala aan werkzaamheden zoals:

  • de voorbereiding, organisatie en verslaglegging van de raadsvergaderingen, vergaderingen van de algemene raadscommissie en het politiek forum.
  • ambtelijke ondersteuning en advisering van raadsleden en fracties bij de uitoefening van hun taken, bijvoorbeeld bij het indienen van moties, amendementen, schriftelijke vragen en initiatiefvoorstellen.
  • de ambtelijke ondersteuning van het presidium en van verschillende werkgroepen.

Daarnaast is de griffie de intermediair tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie en is zij ook de vraagbaak voor burgers over activiteiten en vergaderingen van de gemeenteraad.

De griffie helpt u graag bij alle vragen die met de gemeenteraad te maken hebben.
Bijvoorbeeld, als u informatie wilt over vergadertijden, agenda's of gebruik van het inspreekrecht .
U kunt contact met de griffie opnemen via e-mail: griffie@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543 543.

De griffie bestaat uit de volgende medewerkers:
Maarten Hollander, raadsgriffier
Denise ter Horst, raadsadviseur
Judith te Winkel, griffiemedewerker