Integriteit

Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Integriteit van raads- en commissieleden en collegeleden vormt een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur.

De Gemeentewet verplicht de gemeenteraad om voor zich zelf, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders een gedragscode vast te stellen. Het is een instrument waarop elke politiek ambtsdrager kan worden aangesproken.

Daarnaast heeft de gemeente Winterswijk een ‘stappenplan onderzoek en registratie integriteitsschendingen politiek ambtsdragers’. Het stappenplan is een aanvullend onderdeel van het integriteitsbeleid. Het biedt betrokkenen houvast bij de aanpak van vermeende of daadwerkelijke schendingen van de integriteit door politiek ambtsdragers.

De Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Winterswijk is door de gemeenteraad vastgesteld op 26 januari 2012.  

De nevenfuncties van de gemeenteraadsleden, en de leden van de algemene commissie zijn vermeld op de website.