Spreekrecht

Wilt u meepraten over een onderwerp of zelf een onderwerp aan de orde stellen in het politiek forum, de algemene raadscommissie of de gemeenteraad? Dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

Spreekrecht politiek forum

Het politiek forum is erop gericht de raads- en commissieleden richting te laten geven bij de voorbereiding van nieuwe plannen of beleid of te informeren over belangrijke onderwerpen. De raads- en commissieleden vinden het van groot belang ook de inbreng van betrokken inwoners, verenigingen en ondernemers te horen. Vaak krijgen betrokkenen de gelegenheid om hun reactie te geven in het politiek forum of deel te nemen aan de discussie. De mogelijkheid om te reageren of mee te discussiëren kan per onderwerp in het politiek forum verschillen.

Wilt u weten of het mogelijk is mee te praten over een onderwerp dat op de agenda van het politiek forum staat? Neem dan contact op met de raadsgriffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl).

Spreekrecht algemene raadscommissie

U kunt in een openbare vergadering van de algemene raadscommissie het woord voeren. U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de raadscommissie staat. Daarnaast is het mogelijk om een niet-geagendeerd onderwerp in de raadscommissie aan de orde te stellen. U krijgt dan bij aanvang van de vergadering het woord. Onderwerpen waarbij insprekers het woord voeren worden - voor zover mogelijk - aan het begin van de vergadering behandeld. U krijgt maximaal vijf minuten de gelegenheid in te spreken.

Als u wilt inspreken in een algemene commissievergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl). Ook kunt u zich voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier van de algemene raadscommissie.

In de volgende gevallen kan niet worden ingesproken:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


Spreekrecht raadsvergadering

U kunt in een openbare raadsvergadering het woord voeren. U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraad staat. Daarnaast is het mogelijk om een niet-geagendeerd onderwerp in de gemeenteraad aan de orde te stellen. U krijgt dan bij aanvang van de raadsvergadering het woord. Onderwerpen waarbij insprekers het woord voeren worden - voor zover mogelijk - aan het begin van de vergadering behandeld. U krijgt maximaal vijf minuten de gelegenheid in te spreken.

Als u wilt inspreken in een raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl). Ook kunt u zich voor aanvang van de vergadering melden bij de raadsgriffier.

In de volgende gevallen kan niet worden ingesproken:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.