Werkgroepen

Op verzoek van de gemeenteraad van Winterswijk zijn er vijf werkgroepen actief.

Werkgroep financiën
 De werkgroep Financiën vormt een schakel tussen de algemene raadscommissie, de raad en diverse betrokkenen in het kader van de ‘Controleverordening gemeente Winterswijk’ en andere relevante financiële regelgeving. Onder betrokkenen worden in dit verband verstaan de accountant, de portefeuillehouder Financiën, de concerncontroller en de griffier. De werkgroep voert overleg met betrokkenen om de behandeling van de desbetreffende onderwerpen in de algemene raadscommissie voor te bereiden en toe te lichten.

Werkgroep Duitsland
De werkgroep levert een bijdrage aan het bevorderen van de samenwerking met de Duitse buurgemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden en adviseert de algemene raadscommissie op dat terrein.

Werkgroep (Eu-)regiozaken
In de Achterhoek wordt hard gewerkt aan de toekomst van de regio. Achterhoekse Overheden (gemeenten en Regio Achterhoek) hebben samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties een agenda voor de Achterhoek opgesteld, de zogenaamde ‘Agenda 2020’. De Agenda is een gezamenlijk antwoord van deze drie O’s op de uitdagingen waar de regio voor staat, zowel op de korte als de lange termijn. De gemeenten worden bij de uitvoering van de Agenda 2020 vooral betrokken via de Regio Achterhoek. Om de betrokkenheid bij regionale zaken te versterken en regionale ontwikkelingen beter te kunnen volgen is de werkgroep (Eu-)Regiozaken ingesteld.

Werkgroep burgercheques
Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk . De aanvragen die gedurende een half jaar zijn ontvangen worden na afloop van die periode door deze werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen en doet een voorstel over het wel of niet toekennen van de burgercheques (en de verdeling van het budget). Op de website vindt u meer informatie over de burgercheques.

Werkgroep implementatie Omgevingswet
Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. De wet treedt in 2021 in werking. De gemeente Winterswijk bereid zich voor op de nieuwe omgevingswet. in de werkgroep implementatie omgevingswet worden raads- en commissieleden betrokken bij de invoering van de omgevingswet.