Vanwege het vertrek van de secretaris en een aantal leden zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris en nieuwe leden voor de werkgroepen.

De Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (hierna ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van het sociaal domein.

De leden van de ASD denken actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daardoor zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Winterswijk. Omdat de ASD uit inwoners van onze gemeente bestaat, pakken de leden signalen op uit de samenleving met betrekking tot de uitvoering en de effecten van het gemeentelijk beleid.
De leden van de ASD denken mee en adviseren vanuit betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk.

Werkgroepen

Onderwerpen vragen om bepaalde kennis of ervaring. Daarom is er voor een structuur gekozen waarbij de ASD is opgedeeld in werkgroepen. Er zijn drie werkgroepen:

 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd
 • Participatie

Vanwege het vertrek van een aantal leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroepen. Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris wegens het stoppen van de huidige secretaris.

Vacature nieuwe leden

Van leden van de ASD wordt gevraagd dat ze:

 • woonachtig zijn in de gemeente Winterswijk
 • ervaring en/of kennis hebben van en/of betrokken zijn bij minimaal één van de werkgroepen
 • vanuit het algemeen belang kunnen denken
 • gericht zijn op samenwerking en openstaan voor vernieuwing
 • geen bestuurlijke en/of ambtelijke functie bekleden in de gemeente Winterswijk
 • geen managementfunctie bekleden binnen een organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Winterswijk
 • ongeveer 8 uur per maand beschikbaar zijn
 • beschikken over een lokaal maatschappelijk netwerk
 • goed kunnen samenwerken met anderen binnen en buiten de ASD
 • bereid zijn informatie te zoeken die van belang is om tot een goed advies te komen
 • signalen en ervaringen van inwoners kunnen vertalen in een advies
 • verkregen informatie niet benutten buiten de ASD
 • lid te zijn van de ASD voor in beginsel vier jaar. Deze termijn kan één keer met vier jaar worden verlengd

Als lid ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

De voltallige ASD komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. Binnen de werkgroepen maken leden samen afspraken over bijeenkomsten.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Adviesraad Sociaal Domein? Dan ontvangen wij graag uw brief met cv. U kunt tot 21 november 2023 op deze vacature reageren via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Rianne Stemerdink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein. Zij is te bereiken via het e-mailadres rianneadviesraadsociaaldomein@gmail.com.

De sollicitatiegesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland.

Vacature secretaris

De ASD wordt ondersteund door een secretaris op vrijwillige basis.

Taken

Wat wordt er van de secretaris verwacht?

 • Het notuleren van vergaderingen
 • Het rondsturen van de agenda, notulen en overige stukken
 • Het bijhouden van de aanwezigheid van leden en derden tijdens vergaderingen
 • Het, in overleg met de voorzitter en leden van de ASD, opstellen van de agenda
 • Het bijhouden en doorsturen van ingekomen stukken
 • Het contact onderhouden met en op verzoek ondersteunen van de werkgroepen
 • Het opstellen en aanleveren van een aankondiging van de vergadering voor publicatie in het gemeentenieuws
 • Het verzorgen van interne en externe correspondentie
 • Verder is de secretaris lid van de agendacommissie en sollicitatiecommissie van de ASD

Als secretaris ontvang je een vrijwilligersvergoeding.
De tijdsinvestering is gemiddeld 8 uur per maand.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om de Adviesraad Sociaal Domein te ondersteunen? Dan ontvangen wij graag uw brief met cv. U kunt tot 21 november 2023 op deze vacature reageren via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Joanne Slotboom, secretaris Adviesraad Sociaal Domein. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 0543 543 543 en via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

De sollicitatiegesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland.