2022 kenmerkte zich door de afschuwelijke oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstroom die op gang kwam en een wereldwijde energiecrisis. Winterswijk bood hulp met onderdak voor 175 Oekraïense vluchtelingen. Ook hebben we inwoners en ondernemers geholpen hun energielasten te betalen. Ondanks deze onzekere en moeilijke tijden zijn de nodige stappen gezet.

In dit Jaar in Beeld leest u een samenvatting van de resultaten van het afgelopen jaar. In de uitgebreide jaarstukken over 2022(externe link) geven we een completer beeld. Daar geven we ook weer waar het geld vandaan is gekomen en waar het aan besteed is.

Meedoen in Winterswijk

Iedereen kan meedoen in Winterswijk, met sport, cultuur, onderwijs, economie en werk.

In 2022:

 • heeft het project 1572 een aantal succesvolle activiteiten voortgebracht zoals Kerst op de Lappenbrink.
 • is na corona is het sporten weer op gang gekomen, het ledenaantal van de meeste verenigingen is stabiel gebleven.
 • realiseerden we binnen een maand een opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Vredense Hof waar nu 175 Oekraïners wonen.
 • is in de openbare ruimte een beweegroute gerealiseerd die geschikt is voor jong en oud, en voor mensen met en zonder beperking.

Sociaal krachtig Winterswijk

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Winterswijk. Kwetsbare Winterswijkers kunnen terecht bij de Post en we ondersteunen hen zoveel mogelijk.

In 2022:

 • is besloten een noodfonds energiekosten in te richten zodat we inwoners konden helpen die door de gestegen energielasten in financiële nood kwamen. Voor instellingen was een lening beschikbaar om de toegenomen energielasten te betalen.
 • zijn we gestart met de pilot inclusieve BSO (Buitenschoolse Opvang). In deze pilot kunnen kinderen met een zorgvraag naar de reguliere kinderopvang, dus samen met kinderen zonder zorgvraag.
 • is aan de ouderenbonden een subsidie voor huisvesting gegeven. Hiermee is een ontmoetingsruimte voor ouderen  ingericht.
 • maakten we met het festival Voor niets gaat de zon op en podcasts armoede zichtbaar en bespreekbaar.

Werkend Winterswijk

We bieden onze inwoners een omgeving waar ze gezond, veilig en duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren. We blijven werken aan onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

In 2022:

 • zijn 79 nieuwe woningen gerealiseerd. Op 31 december 2022 waren er 107 in aanbouw.
 • zijn de werkzaamheden op de Pasbree afgerond en die in de Pashegge gestart.
 • is Steenfabriek De Vlijt aangekocht waarmee we ruimte aan onze bedrijven kunnen bieden.
 • ontsteenden en vergroenden we meerdere schoolpleinen wat zowel tegen de hitte als de droogte helpt.
 • konden alle inwoners hun tegels inruilen voor geveltuinen. Mooi, goed voor de biodiversiteit en het helpt tegen de hittestress. Er zijn 55 geveltuinen aangelegd.
 • ook andere hittestressplekken zijn aangepakt. Er zijn er in de Meddosestraat, Ratumsestraat en Wooldstraat zo'n 40 geveltuinen aangelegd.
 • hebben we klimaatadaptieve initiatieven gestimuleerd zoals de Vloeiweide bij de Venemansmolen, de fruitboomgaard bij de Frerikshof en het buurtinititatief van de Generaal Berenschotweg.
 • in samenwerking met Stichting WCL en OWIN is het programma Vitaal Platteland gestart.

Bestuurlijk Winterswijk

We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers vertrouwen hebben in het bestuur. We stimuleren samenwerking met onze inwoners en onze Duitse buurgemeenten. We zorgen ervoor dat onze financiële positie gezond blijft, zodat we als gemeente aantrekkelijk zijn en blijven.

In 2022:

 • ontvingen we het certificaat Veilig Buitengebied, een erkenning voor de gezamenlijke aanpak van veiligheid en het terugdringen van ondermijning in het buitengebied.
 • namen de meldingen van overlast af; van 104 in 2021 naar 81 in 2022.
 • is de bekendheid van Winterswijk als duurzame gemeente toegenomen omdat we een GreenLeaf gemeente zijn.
 • organiseerden we samen met de gemeente Aalten een internationaal congres over duurzaamheid.
 • is fors gelobbyd - ook samen met de M50 gemeenten - voor onze ziekenhuisvoorziening en werkgever SKB.
 • werd onze website nog toegankelijker voor mensen met een beperking.
 • werd besloten het islamitische gedeelte van de begraafplaats over te dragen aan de islamitische gemeenschap.
 • we sluiten het jaar af met een nadeel van iets meer dan een half miljoen euro waarvoor de algemene reserve wordt aangesproken.
 • na de gemeenteraadsverkiezingen wijzigt de samenstelling van de gemeenteraad en treedt een nieuw college aan.