De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Op deze pagina leest u meer over ondernemen en het coronavirus.

Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid 0800 - 1351.

Regelingen voor bedrijven

Noodloket - € 4.000 - Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Deze regeling is beschikbaar voor ondernemers die direct getroffen zijn door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Denk hierbij aan ondernemers die hun werk niet kunnen uitvoeren als gevolg van de 1,5 meter afstandseis.  Deze regeling biedt een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000, voor de eerste nood. De officiële naam is 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19' . De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Informatie over de regeling en het aanvragen ervan vindt u op de website van RVO(externe link)

In de adviestool Adviestool tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)(externe link) kunt u na beantwoording van een aantal vragen zien u of u in aanmerking komt voor de eenmalige tegemoetkoming. Als dat zo is, kunt u daarna de vergoeding aanvragen.

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de bestaande werktijdverkortingsregeling, die met onmiddellijk ingang is gestopt. De regeling is gericht op doorbetaling van werknemers, zowel met een vast als met een flexibel contract. De regeling wordt ingevoerd door de rijksoverheid en uitgevoerd door het UWV. Let op: De NOW-regeling is nog niet opengesteld, maar kent wel een terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Meer informatie over invoering van de NOW-regeling vindt u op de website van het UWV(externe link).

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB)(externe link). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het coronavirus? Misschien heeft u recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is een versoepeling van het reguliere Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Tozo-regeling, net als het Bbz, uit voor de gemeente Winterswijk.

Alle informatie over deze regeling en of u in aanmerking komt, vindt u op de site van ROZ: www.rozgroep.nl/corona(externe link). Een aanvraag indienen voor deze regeling kan via het online aanvraagformulier(externe link).

Aanvullende ondersteuning culturele, toeristische en recreatieve sector

Provincie Gelderland wil, aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, de sectoren cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme  steunen met provinciale, Covid-19 overbruggingsmaatregelen. Een deel van deze maatregelen is nog in ontwikkeling en wordt in de zomerperiode of daarna opgesteld.

Naast de algemene regeling worden er binnenkort specifieke regelingen voor de Cultuur- en Erfgoedsector opengesteld. Ook zijn er extra subsidiemogelijkheden voor de Toeristische en Recreatieve sector.
Deze ondersteuningssubsidieregelingen en -projecten starten alle op diverse momenten en hebben allen hun eigen criteria.

Een overzicht van de regelingen en informatie over de regelingen en andere subsidiemogelijkheden kunt u vinden op de website van de Provincie Gelderland(externe link).

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Ondernemers kunnen bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen voor spreiding van betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2021. Dit kan voor maximaal 3 jaar:

Veel vragen bij grensgangers over gevolgen corona-maatregelen

De Euregio’s in de Nederlands-Duitse grensstreek krijgen veel vragen van grenswerkers en ondernemers over de gevolgen van de corona-maatregelen.
In welk land vraag ik een uitkering aan bij arbeidstijdverkorting (“Kurzarbeit”) of werkloosheid? Blijf ik sociaal verzekerd in het land waar ik werk, maar niet woon? Wat zijn de fiscale gevolgen? Welke regelingen zijn er voor ZZP-ers? En moet ik een verklaring van mijn werkgever hebben om als forens de grens te passeren?

Vragen en antwoorden

Het GrensInfoPunt EUREGIO in Gronau/Enschede heeft veel vragen en antwoorden geïnventariseerd en samen met de andere GrensInfoPunten op een speciale tweetalige website geplaatst: https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/coronavirus-en-grensganger/(externe link)

Vragen stellen

Het is ook mogelijk om vragen te stellen aan de medewerkers van het GrensInfoPunt per e-mail of telefoon. Hiervoor kunt u gebruiken maken van het aanvraagformulier op de website: https://grenzinfo.eu/eur/nl/aanvraag.(externe link)
Door de huidige situatie is een persoonlijk gesprek op het kantoor op dit moment niet mogelijk. Ook de maandelijks aangeboden "kleine" en "grote" spreekuren op verschillende plaatsen in het EUREGIO-gebied kunnen momenteel om dezelfde reden niet plaatsvinden.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Herstelplan 'Van Herstel naar Beter'

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk heeft het plan 'Van Herstel naar Beter' om te anticiperen op de economische en sociaal-maatschappelijke crisis door als het coronavirus. Het plan richt zich op korte termijn op het beperken van de schade en op langere termijn op het stimuleren van het lokale en regionale economische en sociaal-maatschappelijke herstel.