1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 27 juni 2022, nr 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: K. Veraar

2. Subsidieregeling Stimuleren elektrische deelauto's Regio Achterhoek

Besluit:
De subsidieregeling Stimuleren elektrische deelauto's Regio Achterhoek vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. De Jong

3. Jaarverslag Toezicht en Handhaving 2021

Besluit:
Het jaarverslag toezicht en handhaving 2021 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Siner

4. Algemeen Bestuur VNOG dd. 23 juni 2022

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T.B. Wagemans

5. Inkoopprocedure Jeugdhulp Hoog Complex met Verblijf

Besluit:

 1. Een regionale aanbesteding voor sociale en andere specifieke (SAS) diensten organiseren voor jeugdhulp binnen het segment Hoog Complex weinig voorkomend met Verblijf (HCV).
 2. Hiervoor de inkoopstrategie vastgesteld zoals opgenomen in de notitie “Advies inkoop HCV” (bijlage 1), met expliciete vaststelling van de volgende beslispunten:
  1. het laten ingaan van de nieuwe overeenkomsten met aanbieders voor Jeugdhulp HCV per 1 januari 2023.
  2. voor de te sluiten raamovereenkomsten een initiële looptijd van 1 jaar vast te stellen, met optioneel de mogelijkheid om 3 maal met 1 jaar te kunnen verlengen.
  3. de inhoudelijke uitgangspunten, zoals vastgesteld voor de op 1 april 2021 gepubliceerde aanbesteding voor Wmo en Jeugdhulp, ook van toepassing te verklaren voor deze verkorte SAS
  4. aanbesteding HCV.
  5. te kiezen voor de bekostigingsvorm PxQ met een resultaatgerichte werkvorm, om de perverse prikkel van het klassieke uurtje factuurtje te minimaliseren.
  6. een gunningssytematiek uit te werken die gericht is op het selecteren van 10 contractpartijen,
  7. waarbij een triage-overleg per casus de basis vormt om op transparante en objectieve gronden (expertise, capaciteit) te bepalen wie de opdracht aanneemt.
 3. De huidige overeenkomsten voor de jeugdhulp die onder dit segment valt, verlengen tot en met 31 december 2022 inclusief de vastgestelde tarieven per 1 januari 2022.
 4. Tariefafspraken voor de nieuwe contracten maken op basis van ingediende tarieven door de inschrijvers, onder strakke voorwaarden en te toetsen of de tarieven reëel zijn.
 5. Dit besluit communiceren naar aanbieders via een 2e marktconsultatiebijeenkomst.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R. Hartman

6. Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 7 juli 2022

Besluit: 
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

7. Vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland 7 juli 2022

Besluit: 
Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stadsbank Oost Nederland op 7 juli 2022 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

8. Formatiebenchmark boa's

Besluit:
Kennisgenomen van de formatiebenchmark Winterswijk d.d. 15 juni 2022.
De formatie van team Veiligheid & Leefbaarheid structureel uitbreiden en de kosten hiervan betrekken bij de integrale behandeling van de begroting.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Wesselink

9. Uitspraak rechtbank Gelderland inzake handhavingsverzoeken Sieverdinkweg 22

Besluit: 
Kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 31 mei 2022 inzake verzoeken om
handhaving ten laste van het perceel aan de Sieverdinkweg 22; de rechtbank heeft het beroep ongegrond
verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk

10. Wijziging Subsidieregeling Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

Besluit:
De gewijzigde Subsidieregeling Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) gemeente Winterswijk
vastgesteld.

Portefeuillehouder: G.E. Visser / behandelend ambtenaar: O. Markestein

11. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek dd. 6 juli 2022

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur