1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 februari 2022, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen PvdA over ontwikkelingen ’t Gasthuus

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Porskamp

3. Prestatieafspraak 15% vrije toewijzing voor sociale huur met Woonzorg Nederland

Besluit:
Met Woonzorg Nederland de prestatieafspraak 15% vrije toewijzing voor sociale huur aangaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

4. Rapport Pilotproject Basiskwaliteit Landschap en Biodiversiteit Oost Achterhoek

Besluit:

 • Kennisgenomen van de uitkomsten van de pilot Basiskwaliteit landschap en biodiversiteit Oost Achterhoek.
 • Uitvoering geven aan de aanbeveling om de landschapskwaliteit voor heel Winterswijk systematisch in kaart te brengen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Poelmans

5. Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022

Besluit:

 • Voor de verkiezingen locaties aangewezen als stembureau.
 • De locaties waar een verpleeg- of verzorgingstehuis is gevestigd aangewezen als mobiel stembureau met beperkte toegang.
 • Voor de stembureaus met beperkte toegang een waarnemer aangewezen.
 • Een mobiel stembureau met beperkte openingstijden aangewezen dat ingezet wordt in een aantal buurtschappen van Winterswijk.
 • De locaties Gemeentekantoor en ‘De Ontmoeting’ aangewezen als stembureaus voor het vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022 van 07:30 uur tot 21:00 uur.
 • Voor het tellen van de uitslag van de vervroegde stembureaus op 16 maart een gemeentelijk stembureau aangewezen bestaande uit 5 leden.
 • Het gemeentekantoor aangewezen als locatie voor het tellen van de stemmen van de stembureaus voor het vervroegd stemmen en de mobiele stembureaus met of zonder beperkte toegang.
 • De presentievergoeding voor de leden van het stembureaus (niet zijnde een ambtenaar) vastgesteld op € 150,00 voor de voorzitter, € 125,00, een stembureaulid en € 25,00 voor de reserveleden. De betaling voor de tellers blijft gelijk namelijk € 45,00. De leden van het stembureau de mogelijkheid geboden om de presentievergoeding uit te laten betalen als vrijwilligersvergoeding.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.H.B. Meyerink

6. Wijziging Nota waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Winterswijk 2020

Besluit:
De Nota waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Winterswijk 2020 gewijzigd vastgesteld met ingang van 1 januari 2021.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

7. Statutenwijziging Boogiewoogie

Besluit:
De gemeenteraad voorstellen akkoord te gaan met het wijzigen van artikel 6, artikel 12 lid 1, en artikel 13 in de statuten van Boogie Woogie.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

8. Intrekking verouderde beleidsregels

Besluit:

 • De Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Gemeente Winterswijk per 1 juli 2020 ingetrokken.
 • De Beleidsregels Terugvordering en Verhaal 2015 en volgende jaren per 1 januari 2021 ingetrokken.
 • De Beleidsregels Boete Participatiewet/Bbz, IOAW en IOAZ Sociale Dienst Oost Achterhoek 2015 en volgende jaren per 22 juni 2018 ingetrokken.
 • De Regionale beleidsregels jobcoaching Participatiewet regio Achterhoek per 1 januari 2021 ingetrokken.
 • De Beleidsregels doelgroep loonkostensubsidie volgens de Participatiewet per 8 februari 2019 ingetrokken.
 • De Beleidsregels zakelijke relatie kostendelersnorm Participatiewet 2015 per 1 mei 2021 ingetrokken.
 • De Beleidsregels verlagen norm woonlasten en schoolverlaters Participatiewet 2015 per 1 mei 2021 ingetrokken.
 • De Beleidsregels individuele studietoeslag Participatiewet 2015 per 1 januari 2021 ingetrokken.
 • De Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2015 en volgende jaren per 1 augustus 2019 ingetrokken.
 • De Beleidsregels taaleis Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek per 15 november 2018 ingetrokken.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

9. Provinciale planningslijst woningbouw 2022

Besluit:
De provinciale planningslijst woningbouw 2022 vastgesteld en deze aanleveren aan de provincie Gelderland en de 8RHK Ambassadeurs.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

10. Aanvullend onderzoek duurzaamheidmaatregelen Zwembad Jaspers

Besluit:
De onderzoeksopdracht over het verbeteren van de duurzaamheid van Zwembad Jaspers vastgesteld conform de offerte van Adviesbureau Treem en Treem opdracht verstrekken dit onderzoek uit te voeren.
        
Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert