1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 21 december 2021, nr. 50

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (directe publicatie) van het college van B en W d.d. 4 januari 2022, nr. 1

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Extra Algemene Ledenvergadering VNG d.d.13 januari 2022

Besluit:

 • Burgemeester Bengevoord gemachtigd de gemeente Winterswijk op de extra ALV van de VNG op 13 januari 2022 te vertegenwoordigen.
 • Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de extra ALV van de VNG gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

4. Regionaal convenant Opvang en Bescherming Achterhoek

Besluit:
Het convenant Opvang en Bescherming Achterhoek 2022-2026 vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

5. Participatiekader 'Samenwerken in Winterswijk'

Besluit:
Kennisgenomen van het participatiekader 'Samenwerken in Winterswijk' en aan het Politiek Forum voorleggen voor een reactie.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: D. Kellner

6. Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding d.d. 2 december 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA NV ROVA Holding gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

7. Uitgangspuntennota GGD Noord en Oost-Gelderland 2023

Besluit:
De raad voorstellen:

 • kennis te nemen van de Uitgangspuntennota begroting 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland;
 • als zienswijzen in te brengen:
  • dat bij de (concept)begroting 2023 tevens de beoogde opbrengsten als gevolg van bredere samenwerking in beeld worden gebracht en dat duidelijk wordt in hoeverre deze van invloed zijn op de inwonerbijdrage;
  • dat wij verwachten dat de gevraagde financiële investeringen de komende jaren strikt beperkt blijven;
  • dat wij verwachten dat de gemeenten, bij de uitwerking van de 7 aandachtspunten, aan de voorkant worden betrokken bij de concrete invulling, voor zover deze inhoudelijk en direct relevant voor gemeenten zijn;
  • dat wij, daar waar gewenst, de dienstverlening van de GGD meer van nabij monitoren op inzet en resultaat.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld