1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 5 april 2022, nr. 15

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Agenda sociaal domein, afhandeling motie over aanbevelingen Rekenkamerrapport jeugdzorg, resultaten onderzoek HHM

Besluit:

  • Kennisgenomen van het HHM rapport.
  • De agenda sociaal domein vastgesteld.
  • De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman